Search form

मर्कूस 7:8

8ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी क ति क्‍युर्नी मीतिवी लुक्‍सु तेन्‍गिनोक।”