Search form

मर्कूस 9

1येलुङ येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, दे लानी देतुपतिवी पर्ला ललाइकी कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप छासे ङार क्‍यानी वावु माथोङ्‍वा सेक्‍ला मिशिवी।”

येशूकी जुजम ग्‍युरुप

(मत्ती १७:१-१३; लूका ९:२८-३६)

2तेमी ङ्‍यिमा टुककी तिङ्‍ला येशूकी पत्रुस ताङ याकूब ताङ यूहन्‍नाला तिराङ खोरे मुला टिनी रीला फेप्‍सुङ। तमा ती पेला लोमातिवी ल्‍हयी ल्‍हयी येशूकी जुजम ति ग्‍युर्सुङ। 3खोकी नम्‍सा ति दी जम्‍बुलिङकी मी सी साङ टुनी कर्मु जो मुथुवु दोके वो ग्‍यकुप गाल्‍नोक। 4ती पेला एलिया ताङ मोशा छ्‍यर्नी येशू ताङ मुला ताम्‍ङे क्‍यावु ति लोमातिवी थोङ्‍सुङ। 5ती थोङ्‍नी पत्रुसकी येशूला “गेकेन, दाक्‍पु दे देतुप ति छासे ल्‍यामु च्‍युङ्‍नोक। ङ्‍यिराङ दे गेकेन ताङ मोशा ताङ एलियाकी थोक्‍ला बर्केङ रे रे जोप।” सिनी सिक्‍यासुङ। 6यिने पत्रुसकी काङ सिरुप सिनी खोरो राङ हाक्‍माको नोक, च्‍यिलासिसिन लोमातिवा छासे ज्‍यिवा लानोक। 7ती पेला राङ मुक्‍पा छुप्‍नी तिवाला उप्‍सुङ। तमा मुक्‍पी नाङ नेमा “दी ति ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु पुज्‍युङ यिन। ख्‍यिराङ दीकी ताम्‍ङेला ङ्‍येना।” सिरुप वोरु यी थेन्‍सुङ। 8तमा शार्क्येक लोमातिवी फला छुला ल्‍हासालेन्‍सिन येशू मिसिन यम्‍बा सुला साङ माथोङ।

9खोतिवा री नेमा पपुप पेला येशूकी तिवाला “ङ मी पुज्‍युङ शिनी सेन्‍बु मालावा सेक्‍ला ख्‍यिरा थोङ्‍गुप ति सुला साङ मालापा।” सिनी क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍सुङ। 10तिवी खोकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङे ति सेमला ज्‍याक्‍नी, “शिनी सेन्‍बु लङ्‍गुपकी तेन्‍दोक ति काङ यिनाङ?” सिनी खोप्‍रे नाङ्‍ला ताम्‍ङे क्‍यासुङ। 11तमा लोमातिवी येशूला “च्‍यिला यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी एलिया गोमाला के वुङ गोकिवी सिनी सिवी?” सिनी टिसुङ। 12खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के एलिया गोमाला वानी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर च्‍यिनी ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला टडिक किवी। तुकै यिन्‍सिन मी पुज्‍युङकी छेटाङ बङी खुर्नी मीतिवी तीला ङ्‍यिङ्‍मर किवी सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला च्‍यिला टिवु यिन? 13यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, एलिया ति वा वे। तमा तीकी कोर्ला टि वोतुप दोके मीतिवी खोरो सेमला काङ कितुप नो क्‍यावे, तुकै राङ तीला क्‍यासुङ।”

डेकी कुलुप पेजा टेकुप

(मत्ती १७:१४-२१; लूका ९:३७-४३)

14येशूतिवा लोमा यम्‍बातिवी चाला फेप्‍सालेन्‍सिन ती लोमातिवा ति मी मङ्‍मी पर्ला देनी यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी मुला केवुल कियी नोक। 15मी मङ्‍मु तेरीकी येशूला थोङ्‍लुङ्‍मे हलेवा क्‍यानी खोकी चाला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम वानी खोला छ्‍याक छाल्‍सुङ। 16तमा खोकी ती लोमातिवाला “ख्‍यिराङ काङगी कोर्ला दिवी मुला केवुल कियी वे?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 17मी मङ्‍मी पर नेसुर मिरा च्‍यिककी खोला दुक सिनी टिलेन बिन्‍सुङ, “गेकेन, ङे पुज्‍युङला गेकेनकी चाला टि वायिन। तीला ताम्‍ङे लप मुथुपुप डेकी कुल्‍नोक। 18कनी डेकी तीला कुल्‍गिवे, ती पेला डेकी तीला सला तल ग्‍यक ज्‍यिकिवी। तमा तीकी ख नेमा बोवा थेन्‍गिनोक, स मुर्किनोक, जु ति च दम डिनोक। तमा ङे गेकेनकी लोमातिवाला ती डे ति थेन नाङ सिनी सिक्‍यासिनाङ तिवी थेन माथुप।” 19येशूकी सुङ्‍सुङ, “ओ, तेपा मेतुप गिपा! ङ ख्‍यिरा मुला नम सेक देतुप्‍जा? ङ ख्‍यिराङला नम सेक हम कितुप्‍जा? ती पेजाला ङे चाला टि शोक ताङ।” 20तमा तिवी ती पेजा ति येशूकी चाला टि वासुङ। ती डे तीकी येशूला थोङ्‍लुङ्‍मे शार्क्येक ती पेजाला र्‍हुक च्‍यिसुङ। तमा ती पेजा ति सला तला ग्‍यप्‍नी ख नेमा बोवा थेनिन सिरा फला छुला गङ्‍ङ्‍येल क्‍यासुङ। 21येशूकी तीकी पपाला “ती ति नम नेज्‍युन दुकै गलुप यिन?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। तीकी “टिक्‍पे नेज्‍युन राङ यिन। 22डेकी दीला सेतुपला थेङ्‍मा बङी मे नाङ्‍ला ताङ छ्‍यी नाङ्‍ला क्‍युर्सुङ। गेकेनकी काङ कि थुप्‍सिन ङ्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यानी दाल्‍जा किटे की।” सिनी सिक्‍यासुङ। 23तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “कि थुप्‍सिन सिरुप ति काङ यिन? तेपा कितुपतिवाला ति तेरी कि थुप्‍किवी।” 24ती थोसिमा ती पेजी पपा तीकी वोरु देनिन सिरा “ओ गेकेन, ङ तेपा कितिन। ङला तेपा मेतुपला दाल्‍जा किटे की।” सिनी सिक्‍यासुङ। 25येशूकी मी मङ्‍मु सुर्तुम ग्‍यप्‍नी खोरो चाला वुङ्‍गुप थोङ्‍सिमा ती डे तीला वोरु तेन्‍नी, “ओ कुवा ताङ वोन्बा जोप डे, ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ती पेजी नाङ नेमा थेन ग्‍युक। तफेन्‍ला तीकी नाङ्‍ला नाम्‍साङ माशुक।” सिनी सुङ्‍सुङ। 26तमा ती डे ति च्‍यार ग्‍यकिन सिरा पेजाला छासे र्‍हुक च्‍यिनी ती नेसुर थेन गाल। ती पेजा ति शेप दोके गाल्‍सुङ। तुक क्‍यानी मी मङ्मुतिवी दी पेजा याङ शिसुङ सिनी सिक्‍यासुङ। 27यिने येशूकी ती पेजाकी लाक्‍पाला जिम्‍नी लाङ्‍सिमा ती ति लासुङ। 28ती ज्‍युक्‍ला येशू खाङ्‍बी नाङ्‍ला फेप्‍सिमा लोमातिवी खोला छ्‍याकला “ङ्‍यिरा च्‍यिला ती डे ति थेन माथुपुप यिनाङ?” सिनी टिसुङ। 29खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दुका परकी डे ति मोपोर नेसुर तिराङ थेन थुप्‍किवी।”

येशूकी खोरुङ टुङ्‍गुप कोर्ला येलुङ सुङ्‍गुप

(मत्ती १७:२२-२३; लूका ९:४३-४५)

30तेसुर खोतिवा गालील लुङ्‍बा नेमा फेप्‍सालेन्‍सिन खोतिवा कनी वे सिरुप ति मी ज्‍येन सी साङ हाक्‍मोकोशी सिनी येशूकी नो क्‍यासुङ। 31च्‍यिलासिसिन खोकी खोरो लोमातिवाला लोपिन नोक। खोकी दुक सिनी लाप्‍सुङ, “मी पुज्‍युङ मीतिवी लकला चेक तेकिवी। तिवी तीला सेकिवी, तमा शेप ङ्‍यिमा सुमकी तिङ्‍ला ती ति सेन्‍बु लङ्‍गिवी।” 32यिने खोकी सुङ्‍गुप तेन्‍दोक ति लोमातिवी हाक्‍माकोनोक, तमा तीकी कोर्ला खोला टेप साङ ज्‍यिवा क्‍यासुङ।

सु तेरी सिनाङ छ्‍ये यिन?

(मत्ती १८:१-५; १०:४२; लूका ९:४६-५०)

33खोतिवा कफर्नहुमला फेप्‍नी खाङ्‍बा यीला ज्‍यु वोतुप पेला खोकी लोमातिवाला “ख्‍यिराङ लामला काङगी कोर्ला खाँदा क्‍यावु?” सिनी टिसुङ। 34यिने तिवा खरक्‍पा देसुङ, च्‍यिलासिसिन तेरी सिनाङ सु छ्‍ये यिन सिनी तिवा लामला च्‍यिककी च्‍यिकला खाँदा क्‍यानोक। 35येशू ज्‍युनी लोमा च्‍यिङ्‍ङीतिवाला कताङ्‍नी सुङ्‍सुङ, “सु तेरी सिनाङ छ्‍ये डोप नो किवे, तीकी तेरी सिनाङ छ्‍युङा च्‍युङ्‍नी तेरीला शब्‍ज्‍यी कि गोकिवी।” 36तमा खोकी आङा टिक्‍पे यीला टि फेप्‍नी तिवी पर्ला ज्‍याक्‍सुङ। ज्‍याक्‍सिमा ती आङाला खोरो पाङ्‍दुर लानी तिवाला सुङ्‍सुङ, 37“सी दी आङा टिक्‍पे यीला ङे मिङला गासो शिवे, तीकी ङला गासो शिवी। सी ङला गासो शिवे, तीकी ङला मिन, ङला तोङ्‍गुप तीला गासो शिवी।”

दाक्‍पी तेन्‍दोकला मालङ्‍गुप ति दाक्‍पी छ्‍योकला गिवी

38यूहन्‍नाकी येशूला सिक्‍यासुङ, “गेकेन, मी यीकी गेकेनकी मिङला डे थेनिन वोतुप ति ङ्‍यिरा थोङ्‍सुङ। तमा ङ्‍यिरा तीला क्‍येकिन, च्‍यिलासिसिन ती ति दाक्‍पी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुप मी मिनोक।” 39यिने येशूकी सुङ्‍सुङ, “तीला माग्‍येक, च्‍यिलासिसिन ङे मिङला हलेवु लाका कितुप तीकी शार्क्येक ङे तेन्‍दोकला ताम्‍ङे मेलोक्‍पा मिसिरी। 40सी दाक्‍पी तेन्‍दोकला मालङ्‍गिवे, ती ति दाक्‍पी छ्‍योकला गिवी। 41ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, सी ख्‍यिराङ ख्रीष्‍टला तेपा कितुप मी यिन सिनी ख्‍यिराङला छ्‍यु कइ काङ थुङ्‍गुपला तेर्किवे, तीला थोप गोवु छ्‍यक्‍तक ति नाम्‍साङ मोतोर्वी।”

यम्‍बाला दिक्‍पा कि ज्‍यितुपकी कोर्ला

(मत्ती १८:६-९; लूका १७:१-२)

42“सी ङला तेपा कितुप मी छ्‍युङातिवी पर्ला मिरा च्‍यिकला दिक्‍पा कि ज्‍यिकिवे, तीकी ज्‍यिङ्‍बाला लाकुर ग्‍येर्पु रानी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला क्‍युरुप ति तीकी थोक्‍ला ल्‍यामु यिन। 43दोजो ख्‍योरो लाक्‍पी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिसिन ती लाक्‍पा ति च्‍येनी क्‍युर। लाक्‍पा ङ्‍यी वोनी नाम्‍साङ मिशिवु मे वोतुप ङ्‍येलाला डोप सिनाङ लाक्‍पा च्‍यिक राङ वोनी देवाच्‍येनला डोप ल्‍यामु यिन।+ 45लोङ ख्‍योरो काङ्‍बी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिसिन ती काङ्‍बा ति च्‍येनी क्‍युर। काङ्‍बा ङ्‍यी वोनी ङ्‍येलाला डोप सिनाङ बोरु काङ्‍बा च्‍यिक वोनी देवाच्‍येनला डोप ति ल्‍यामु यिन।+ 47लोङ ख्‍योरो मिककी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिसिन ती मिक ति तेन्‍नी क्‍युर। मिक ङ्‍यी वोनी ङ्‍येलाला डोप सिनाङ बोरु मिक च्‍यिक वोनी देवाच्‍येनला डोप ति ल्‍यामु यिन। 48ती ङ्‍येलाला याङ बु साङ मिशिवी, मे साङ मिशिवी। 49तेरी मीतिवाला छ लुकुप दोके क्‍यानी मे थ्‍वोनी ग्‍येम्‍गिवी। 50छ ल्‍यामु यिन, यिने तीकी टोवा तोर्सुङ सिसिन चुक क्‍यानी तीला छटोक जेवी? ख्‍यिरा पर्ला छ वोतुप दोके क्‍यानी च्‍यिककी च्‍यिकला थिन्‍नी देता।”