Search form

मर्कूस 9:45

45लोङ ख्‍योरो काङ्‍बी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिसिन ती काङ्‍बा ति च्‍येनी क्‍युर। काङ्‍बा ङ्‍यी वोनी ङ्‍येलाला डोप सिनाङ बोरु काङ्‍बा च्‍यिक वोनी देवाच्‍येनला डोप ति ल्‍यामु यिन।