Search form

मत्ती 10:26

सुला ज्‍यिवा कि गोकिवी

(लूका १२:२-७)

26“तुक क्‍यानी तिवाला ज्‍यिवा माकी, च्‍यिलासिसिन उप ज्‍याक्‍नी ज्‍युक्‍ला मोथोङ्‍गुप ताङ बान ज्‍याक्‍नी ज्‍युक्‍ला हाक्‍मोकोवु ति काङ साङ मे।