Search form

मत्ती 11:9

9मिसिन ख्‍यिराङ काङ ल्‍हापला थेन्‍दुप? कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला ल्‍हापला यिन? यिन, ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ती ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा सिनाङ छ्‍ये यिन।