Search form

मत्ती 14:22

येशू ग्‍येम्‍छो खला युवु

(मर्कूस ६:४५-५६; यूहन्‍ना ६:१५-२१)

22ती ज्‍युक्‍ला येशूकी मी माङ्‍छ्‍योकला तेसुर तोङ्‍गुप पेला खोकी लोमातिवाला शार्क्येक टुला जेनी खो सिनाङ गोमाला ग्‍येम्‍छो फर्केन ग्‍युक सिनी ताङ्‍सुङ।