Search form

मत्ती 17:25

25तमा पत्रुसकी “यिन, खोकी तेकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। पत्रुस खाङ्‍बा शुनी ती ताम्‍ङे कितुप सिनाङ गोमाला राङ येशूकी तीला “सिमोन, ख्‍योरो नासामला चुकै वे? जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवी सु नेसुर से दुकिवी? खोरो पुज्‍युङतिवा नेसुर दुकिवी ताङ की, मी यम्‍बातिवा नेसुर दुकिवी?” सिनी सुङ्‍सुङ।