Search form

मत्ती 19:5

5तमा खोकी ‘ख्‍योक्‍पेजा ति खोरो पपाआमा ताङ मुला कुतुक थेन्‍नी खोरो पेर्मी ताङ मुला थिन्‍नी च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍गिवी।’ सिनी सुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा मारा?