Search form

मत्ती 2:5

5तमा तिवी हेरोदला दुक सिक्‍यासुङ, “ख्रीष्‍ट ति यहूदिया लुङ्‍बाकी बेथलेहेम युलला क्‍येकिवी, च्‍यिलासिसिन तोङ्‍ला के दीकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी दुक सिनी टि वे,