Search form

मत्ती 21

येशू यरूशलेमला फेवु

(मर्कूस ११:१-११; लूका १९:२८-४०; यूहन्‍ना १२:१२-१९)

1तमा येशू खोकी लोमातिवी मुला यरूशलेम चाला फेप्‍नी जैतुन पम्‍दोकला वोतुप बेथफागे सिरुप ते लेप्सुङ। ते लेप्‍सिमा खोकी लोमा मिरा ङ्‍यीला खोरुङ सिनाङ गोमाला दुक सुङ्‍नी ताङ्‍सुङ, 2“ख्‍यिराङ देसुर फो चाला वोतुप युलला ग्‍युक। ते लेप्‍सिमा पुङ्‍गोक अमुङ यी तानी ज्‍यकुप ताङ तीकी तिवु यी तीकी चाला वोतुप ठेकितो। तमा तिवाला पि ताङ्‍नी ङे चाला दानी शोक। 3चुका मी तीकी ख्‍यिराङला काङ रे च्‍यिक रे ताम्‍ङे क्‍यासिन ‘दिवा ति चोवोला गोकिवी।’ सिनी सी। तुक सिक्‍यासिन तीकी शार्क्येक दानी डो ज्‍यिकिवी।” 4ती ति तोङ्‍ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा नेसुर कोन्‍छ्‍योककी दुक सिनी सुङ्‍गुप ति छेवुला यिन,

5“इस्राएलकी मीतिवाला दुक सी।

ल्‍होसा, ख्‍यिरा ग्‍येल्‍वु ति ख्‍यिरा चाला फेप्‍कितो।

खो ति सेम बोल्‍मु क्‍यानी पुङ्‍गोक खला,

पुङ्‍गोक तिवु खला शेन्‍नी फेप्‍कितो।”*

6तमा लोमातिवा गल्‍नी येशूकी क नङ्‍गुप दोके 7पुङ्‍गोक ताङ तिवु ति दा वानी तिवी खला खोप्‍रे मज्‍यातिवा तिङ्‍सुङ। तमा येशू तीकी खला शेन्‍सुङ। 8मी माङ्‍छ्‍योककी खोला ताङ्‍देन कितुपला रङगी फिला कोन्‍दुप मज्‍यातिवा पिनी लामला तिङ्‍सुङ, तमा यम्‍बातिवी दोङ्‍बी येल्‍का च्‍येनी लामला तिङ्‍सुङ। 9ते मी माङ्‍छ्‍योक ललाइ ति खोकी गोमाला, ललाइ ति खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकिन सिरा “दाऊदकी सेवुला होसन्‍ना!” “चोवोकी मिङला फेपुप तीला मोलाम वोतुप यिनो!” “चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योकला होसन्‍ना!” सियी कशेन वोरु तेन्‍सुङ। 10तमा येशू यरूशलेमला शुकुप पेला ती ग्‍येसाकी मीतिवा तेरी हराङ हुरुङ क्‍यानी, “खो सु यिनाङ?” सिनी टिसुङ। 11तमा मी माङ्‍छ्‍योककी खो गालीलकी नासरत नेसुर फेवु कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा येशू यिन सिनी सिक्‍यासुङ।

येशू यहूदी ल्‍हङाङला फेवु

(मर्कूस ११:१५-१९; लूका १९:४५-४८; यूहन्‍ना २:१३-२२)

12ती ज्‍युक्‍ला येशू यहूदी ल्‍हङाङला शुनी ते छोङ कियी वोतुप ताङ ङ्‍योप्‍चे ग्‍यकिन वोतुपतिवा तेरीला पाङ्‍ला तेन ताङ्‍सुङ। तमा टङ्‍गा ज्‍येपतिवी च्‍योक्‍चीतिवा ताङ बुर्केन चोङ्‍गुपतिवा देतुप तेक्‍पातिवा आलोक ग्‍यप्‍सुङ। 13तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “कोन्‍छ्‍योककी सुङला दुक सिनी टि वे, ‘ङे खाङ्‍बा ति मोपोर कितुप खाङ्‍बा यिन सिनी सिवी।’, यिने ख्‍यिरा याङ तीला ‘च्‍याक्‍पातिवा देतुप फुक’ जोसुङ।”*

14ते ल्‍हङाङला मिक मोथोङ्‍गुप ताङ काङ्‍बा थेङ्‍बा वोतुप मीतिवा खोकी चाला वानोक, तमा खोकी तिवाला टेक च्‍यिसुङ। 15यिने कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा खोकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाकातिवा थोङ्‍गुप ताङ पेजातिवी ल्‍हङाङला “दाऊदकी सेवुला होसन्‍ना!” सिनी वोरु देन्‍दुप थोङ्‍सिमा कशेन ङ्‍यिर्मु क्‍यानी 16येशूला “दी पेजातिवी काङ सिनोक ख्‍योरो थोयी वे?” सिनी टिसुङ। तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “यिन, थोयी वे। ‘चोवोकी पेजा टिक्‍पेतिवा ताङ आङा टिक्‍पेतिवी ख नेमा सोवा देक च्‍यिसुङ।’ सिनी सुङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति ख्‍यिरा मारा?”* 17तमा येशू तिवाला क्‍युर ज्‍याक्‍नी ती ग्‍येसा ने थेन्‍नी बेथानियाला फेप्सिमा खो ते राङ शासा ज्‍युसुङ।

अन्‍जीरकी दोङ्‍बुला येशूकी मोताप तपुप

(मर्कूस ११:१२-१४, २०-२४)

18ती सला टोपला टेताङ येलुङ येशू यरूशलेमला लोक्‍नी फेपुप पेला खोला ल्‍होवा लानोक। 19ती पेला खोकी लामकी गारीला अन्‍जीरकी दोङ्‍बु यी थोङ्‍नी ती दोङ्‍बी चाला फेप्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन लोमा मिसिन यम्‍बा काङ साङ माथोङ। तमा खोकी ती दोङ्‍बुला “तफेन्‍ला दीला नाम्‍साङ डेलु मोगोर्शिता!” सिनी सुङ्‍लुङ्‍मे ती अन्‍जीरकी दोङ्‍बु ति शार्क्येक रेर्पा गाल्‍सुङ।

20ती थोङ्‍सिमा लोमातिवा हलेवा लानी, “दी अन्‍जीरकी दोङ्‍बु ति चुक क्‍यानी शार्क्येक रेर्पा गलुप यिनाङ?” सिनी सिक्‍यासुङ। 21तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यानी सेमला नाम्‍दोक माक्‍यासुङ सिसिन ख्‍यिरा ङे दी अन्‍जीरकी दोङ्‍बुला क्‍यावु चोयी तिराङ मिन, दी री तीला ‘पोक्‍नी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला लुम्‍शी।’ सिक्‍यासिनाङ तुकै राङ च्‍युङ्‍गिवी। 22ख्‍यिरा तेपा क्‍यासिन मोपोर कितुप पेला काङ लङ्‍सिनाङ ख्‍यिराङला थोप्‍किवी।”

येशूकी ओङ्‍ज्‍येनकी कोर्ला टिवु

(मर्कूस ११:२७-३३; लूका २०:१-८)

23येलुङ येशू ल्‍हङाङला फेप्‍नी येन्‍देन लोपिन वोतुप पेला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ लुङ्‍बाकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा खोकी चाला वानी, “चुका ओङ्‍ज्‍येनकी ख्‍योरो दी लाका कियी वे? सी दी लाका कितुप ओङ्‍ज्‍येन ख्‍युरुङला बिन्‍सुङ?” सिनी टिवा ग्‍यप्‍सुङ। 24तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ साङ ख्‍यिराङला टिवा यी टेयिन। तीकी टिलेन ति ख्‍यिरा ग्‍यप्‍सुङ सिसिन ङ साङ चुका ओङ्‍ज्‍येन नेसुर दी लाका कियी वे, ती ति ख्‍यिराङला लपिन। 25यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍मा ति कनी नेमा वावु यिन? कोन्‍छ्‍योक नेमा वावु यिनाङ की, मी नेमा वावु यिन?” ती थोसिमा तिवा खोप्‍राङ पर्ला दुक सियी केवुल क्‍यासुङ, “दाक्‍पी ‘देवाच्‍येन नेमा लावु यिन।’ सिक्‍यासिन ‘ख्‍यिरा च्‍यिला तीला तेपा माक्‍या?’ सिनी सिविते यिन्‍दे। 26तमा ‘मी नेमा वावु यिन।’ सिक्‍यासिन दाक्‍पु मीतिवाला ज्‍यिवा यिन, च्‍यिलासिसिन मी तेरीकी यूहन्‍नाला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यिन सिनी तेन्‍गिनोक।” 27ती तप्‍की तिवी, “ङ्‍यिराङला याङ छ्‍या राङ मे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा येशूकी तिवाला “तुकै यिन्‍सिन ङ साङ ख्‍यिराङला चुका ओङ्‍ज्‍येनला दी लाका कियी वे, ती ति मिसिर।” सिनी सुङ्‍सुङ।

पुज्‍युङ ङ्‍यीकी पे

28तमा येलुङ येशूकी सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा दी पेकी कोर्ला चुकै नासाम तोङ्‍गिवी? मी मिरा च्‍यिककी ति पुज्‍युङ पिन ङ्‍यी नोक। तीकी खोरो पुज्‍युङ छ्‍ये तीला गल्‍नी, ‘पुज्‍यो, ख्‍युरुङ हारिङ गुन्‍डुम शिङ खला गल्‍नी लाका की।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 29तमा तीकी ‘ङ मोडो।’ सिक्‍यासुङ, यिने चेयी ज्‍युक्‍ला तीकी सेम ग्‍युर्नी लाका कितुपला गाल्‍सुङ। 30येलुङ पपा ति पुज्‍युङ छ्‍युङा तीकी चाला गल्‍नी तीला साङ तुक राङ सिक्‍यासुङ। तमा तीकी ‘गिवी, पपो, ङ डोयी।’ सिनी सिक्‍यासुङ, यिने डोप ति मागाल। 31ख्‍यिरा नासामला ती पुज्‍युङ पिन ङ्‍यीकी नाङ्‍ला चुका तीकी पपी नोवाला वोतुप ति क्‍यासुङ?” तिवी “पुज्‍युङ छ्‍ये तीकी।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन। से दुतुपतिवा ताङ छ्‍येमुतिवा ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला लेप्‍किवी। 32च्‍यिलासिसिन यूहन्‍ना ख्‍यिरा ते वानी ख्‍यिराङला मिजी टेङ्‍बु क्‍योङ्‍गुप लाम छ्‍या तेन्‍सिनाङ ख्‍यिरा तीला तेपा माक्‍या। यिने से दुतुपतिवा ताङ छ्‍येमुतिवी तीला तेपा क्‍यासुङ। तमा ख्‍यिरा तिवी तेपा क्‍यावु थोङ्‍सिमा साङ सेम ग्‍युर्नी खोला तेपा माक्‍या।”

गुन्‍डुम शिङगी पिज्‍यिङ्‍बाकी पे

(मर्कूस १२:१-१२; लूका २०:९-१९)

33येलुङ येशूकी यम्‍बा दुका पे यी साङ शेन नाङ्‍सुङ, “दासा यीला शिङ ज्‍यिन्‍दाक यी नोक। तीकी खोरो शिङ खला गुन्‍डुम चुसिमा तीकी गारी गुरीला खोर क्‍यानोक। तमा ती खोरकी नाङ्‍ला गुन्‍डुम ख्‍वो चिरुपला मुक्‍तुम टुसुङ, तमा र्‍हेन्‍दुप मतेन जोसुङ। ती ज्‍युक्‍ला ती शिङ ति पिज्‍यिङ्‍बातिवाला पिज्‍यिङला तङ ज्‍याक्‍नी ती ति मी लुङ्‍बा गाल्‍सुङ। 34गुन्‍डुम छोनी रुकुप पेला तीकी खोरुङला थोपुप गुन्‍डुम लङ्‍गुपला खोरो लावातिवाला पिज्‍यिङ्‍बातिवी ते ताङ्‍सुङ। 35यिने पिज्‍यिङ्‍बातिवी तीकी लावातिवाला जिम्‍नी च्‍यिकला ति दुसुङ, च्‍यिकला ति सेसुङ, तमा च्‍यिकला ति दो पोप्‍सुङ। 36तीकी येलुङ गोमाला सिनाङ ल्‍हक्‍पा लावातिवाला ताङ्‍सुङ, यिने पिज्‍यिङ्‍बातिवी तिवाला साङ गोमी दोके राङ क्‍यासुङ। 37तेरी सिनाङ ज्‍युक्‍ला तीकी ‘तिवी ङे पुज्‍युङला याङ ताङ्‍देन किते यिन्‍दे।’ नोनी खोरो पुज्‍युङला ताङ्‍सुङ। 38यिने ती पिज्‍यिङ्‍बातिवी ज्‍यिन्‍दाककी पुज्युङ वुङ्‍गुप थोङ्‍सिमा ‘दी याङ ज्‍यिन्‍दाककी अंश थोप छ्‍योवु यिन। दीला दाक्‍पु सेतुप, तमा दीला थोपुप अंश ति दाक्‍पु राङ लङ्‍गुप।’ सिनी खोप्‍राङ पर्ला सिक्‍यासुङ। 39तुक सियी तिवी ती पुज्युङ तीला जिम्‍नी गुन्‍डुम शिङ फिला तेन ताङ्‍नी सेसुङ। 40तुक क्‍यासिमा ती गुन्‍डुम शिङ ज्‍यिन्‍दाक ति वुङ्‍गुप पेला ती पिज्‍यिङ्‍बातिवाला काङ किताङ?” 41तमा तिवी सिक्‍यासुङ, “तीकी ती पिज्‍यिङ्‍बा दुक्‍टातिवाला कशेन ठिम तङ्‍नी सेनी ती गुन्‍डुम शिङ ति गुन्‍डुम रुकुप पेला ज्‍यिन्‍दाकला थोपुप ति ज्‍यिन्‍दाकला राङ तेतुप यम्‍बा पिज्‍यिङ्‍बातिवाला तोङ्‍गिवी।” 42येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “काङ ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी सुङला दुक सिनी टि वोतुप ति मारा?

‘चुका दो तीला खार चिकुपतिवी फेन मोथोवु सिनी क्‍युर ज्‍याक्‍वे,

ती दो ति खाङ्‍बी सुरकी खक्‍छ्‍येवु दो च्‍युङ्‍सुङ।

दी ति चोवो कोन्‍छ्‍योककी क्‍यावु यिन,

तमा दाक्‍पी थोङ्‍दाङला हलेवु वे।’*

43तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिराङला सिरिन। कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप ति ख्‍यिरा नेसुर ठोनी खोकी कला ङ्‍येन्‍दुप यम्‍बा मिरिककी मीतिवाला तेर्किवी। 44तमा फेन मोथोवु सिनी क्‍युरुप ती दे खला लुम्‍बुपतिवा ति ठमा ठुमा डितो, तमा सी खला ती दो ति लुम्‍गिवे, ती दे वोक्‍ला लेपुप ति थल्‍दुकला डिवी।” 45कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ फरिसीतिवी खोकी सुङ्‍गुप पे ति थोसिमा ती पे ति खोप्‍रे थोक्‍ला राङ शेतुप यिनोक सिनी हाक्‍कोनोक। 46तुक क्‍यानी तिवी खोला जिम्‍बुप नो क्‍यासुङ। यिने तिवा मी माङ्‍छ्‍योकला ज्‍यिवा क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन मी माङ्‍छ्‍योककी येशूला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यिन सिनी तेन्‍गिनोक।