Search form

मत्ती 22

जेन्‍दी डेनकी पे

(लूका १४:१५-२४)

1येलुङ येशूकी दुका पेतिवा नेसुर तिवाला येन्‍देन नाङ्‍सुङ, 2“कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप ति खोरो पुज्‍युङकी जेन्‍दीकी डेन टडिक क्‍यावु ग्‍येल्‍वु मिरा च्‍यिक दोके यिन। 3तीकी केच्‍या क्‍यावु मीतिवाला डेनला फेप सिनी कतोङ्‍गुपला खोरो लावातिवा ताङ्‍सुङ, यिने केच्‍या क्‍यावु मीतिवा वुङ्‍गुप माङ्‍येन। 4येलुङ तीकी यम्‍बा लावातिवाला दुक सिनी ताङ्‍सुङ, ‘केच्‍या क्‍यावु मीतिवाला गल्‍नी डेन टडिक क्‍या सिन वे, शा ग्‍यामु ग्‍यामु चोनी वे, तेरी साप समातिवा च्‍योम च्‍योम क्‍यानी वे, डेनला फेप सिनी सी।’ 5यिने केच्‍या क्‍यावु मीतिवी ती ताम्‍ङेला ङ्‍याम माक्‍यानी दाक दाक्‍पी लाकाला गाल्‍सुङ। च्‍यिक ति खोरो शिङ खला गाल्‍सुङ, च्‍यिक ति खोरो छोङ कितुपला गाल्‍सुङ। 6तमा यम्‍बातिवी तीकी लावातिवाला जिम्‍नी किताङ मेलोवा क्‍यानी सेसुङ। 7तुक क्‍यासिमा ग्‍येल्‍वु ति ङ्‍यिर्मु लानी मक्‍मीतिवा ताङ्‍नी खोरो लावातिवाला सेतुप मीतिवा से च्‍यिसुङ, तमा तिवी ग्‍येसा तीला मे ग्‍यक च्‍यिसुङ। 8ती ज्‍युक्‍ला तीकी खोरो लावातिवाला ‘जेन्‍दी डेन याङ टडिक वे, यिने केच्‍या क्‍यावु मीतिवा ति डेन सापला वुङ छ्‍योवु मिन्‍दुक। 9त ख्‍यिराङ ग्‍येलामकी गारी गुरीला गल्‍नी ते ठेतुपतिवा तेरीला जेन्‍दीकी डेनला फेप सिनी गोङ्‍बा शु।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 10तुक क्‍यानी लावातिवा ग्‍येलामला गल्‍नी ठेतुप मी ल्‍यामु मेलोवा तेरीला टि वासुङ। तमा जेन्‍दीकी खाङ्‍बाला मीतिवा क्‍येङ्‍सुङ।

11तमा ग्‍येल्‍वु ति डेन्‍बुतिवाला ल्‍हापला खाङ्‍बी नाङ्‍ला वासिमा ते जेन्‍दीकी छ्‍या मापोवु मी मिरा च्‍यिक थोङ्‍सुङ। 12तीला थोङ्‍सिमा ग्‍येल्‍वुकी ‘ओए, ख्‍युरुङ चुक क्‍यानी जेन्‍दीकी छ्‍या मापोवा क्‍यानी दे नाङ्‍ला वोवु?’ सिनी टिसुङ। यिन्‍सिनाङ ती मी तीकी काङ टिलेन तेर माथुप। 13तमा ग्‍येल्‍वी खोरो लावातिवाला दुक सिनी योक कुसुङ, ‘दीकी लाक्‍पा काङ्‍बा टानी पाङ्‍ला नक्‍तोमीला क्‍युर, ते कशेन ङुयी सिरा स मुर्किवी।’ 14तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी कताङ्‍गुपतिवा बङी वे, यिने खोकी ग्‍येल्‍खापला शुक छ्‍योवुला पेतुपतिवा ङ्‍युङ्‍मु वे।”

कैसरला से तेतुप कोर्ला

(मर्कूस १२:१३-१७; लूका २०:२०-२६)

15ती ज्‍युक्‍ला फरिसीतिवा गल्‍नी येशूकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङेला चुक क्‍यानी क्‍येन तेरुप सिनी केवुल क्‍यासुङ। 16तमा तिवी खोप्‍रे लोमातिवाला ग्‍येल्‍वु हेरोदकी छोक्‍पाकी मीतिवी मुला येशूकी चाला ताङ्‍नी खोला दुक सिनी टि च्‍यिसुङ, “गेकेन, गेकेन याङ टेङ्‍बु यिन। गेकेनकी मीतिवी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी नोवा काङ यिन सिरुपकी कोर्ला टेङ्‍बो लोप्‍किवी। तमा सुला साङ ज्‍यिवा मिकिवी, च्‍यिलासिसिन गेकेनकी मीतिवाला ल्‍हानी ती मीतिवा ति सु यिन सिनी ङ्‍याम मिकिवी। 17तुक क्‍यानी ङ्‍यिराङला सी, कैसरला से तेतुप ति मोशाकी ठिमला गिवी ताङ मेङ्‍गिवी?” 18यिने येशूकी तिवी नासाम दुक्‍टा वोतुप हाक्‍कोनी तिवाला “ओ, खोनक्‍पुतिवा, ख्‍यिराङ च्‍यिला ङला खोक्‍पा ल्‍हेवी? 19से तेतुप शिकाकी डप्‍बु ति ङला छ्‍या तेन।” सिनी सुङ्‍सुङ। खोकी तुक सुङ्‍सिमा तिवी खोप्‍रे मुला वोतुप ङुलकी डप्‍बु च्‍यिक खोला खुर्नी वासुङ। 20तमा येशूकी तिवाला “दीकी लोला वोतुप रिमुङ ताङ टिवु मिङ ति सी ति यिन?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 21येशूकी तुक सुङ्‍सिमा तिवी “कैसरकी ति यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “तुकै यिन्‍सिन कैसरकी ति कैसरला ते, कोन्‍छ्‍योककी ति कोन्‍छ्‍योकला राङ पुल।” 22ती ताम्‍ङे थोसिमा तिवा हलेवा लानी खोला क्‍युर ज्‍याक्‍नी गाल्‍सुङ।

शेप ने ङोसु लङ्‍गुप कोर्ला केवुल क्‍यावु

(मर्कूस १२:१८-२७; लूका २०:२७-४०)

23ती छेर्मु शेप ने सेन्‍बु मलङ्‍गिवी सिरुप सदुकीतिवी नाङ ने ललाइ येशूकी चाला वानी खोला दुका टिवा यी क्‍यासुङ, 24“गेकेन, मोशाकी ठिमला ‘मी ललाइ पेजा माक्‍येवा क्‍यानी शिसुङ सिसिन तीकी नुप तीकी अच्‍यी पेर्मीला जेन्‍दी क्‍यानी अच्‍युकी थोक्‍ला गिपा फेल ज्‍यि गोकिवी।’ सिक्‍या वे। 25दासा यीला अच्‍युनुप पिन दिन नोक। उज्‍यु छ्‍ये तीकी जेन्‍दी क्‍यासिमा तिवाला आङ माक्‍येवा क्‍यानी शिसुङ। उज्‍यु शिसिमा तीकी नुप महिला तीकी खोरो छाम तीला जेन्‍दी क्‍यासुङ। 26तमा महिला ति साङ आङा माक्‍येवा क्‍यानी शिसुङ। तुक राङ क्यानी सहिला ताङ पिन दिन्‍करकी जेन्‍दी क्‍यासिनाङ आङा माक्‍येनी शिसुङ। 27ती ज्‍युक्‍ला ती छाम तिङ शिसुङ। 28तुकै यिन्‍सिन शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुप पेला ती पुम्‍पेजा ति पिन दिनकी पर्ला सी पेर्मी च्‍युङ्‍गिवी? च्‍यिलासिसिन ती पिन दिन्‍करकी तीला जेन्‍दी क्‍यावु यिन।”

29तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा सिक्‍यावु ति टेके मिन। ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी सुङ साङ छ्‍या मे, खोकी ओङ साङ हाक्‍माकोवु तप्‍की तुका नासाम तङ्‍गुप यिन। 30शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुप पेला मीतिवी जेन्‍दी मिकिवी, यिने देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा दोके च्‍युङ्‍गिवी। 31यिने शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुपकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला सुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा मारा? 32कोन्‍छ्‍योककी ‘ङ अब्राहामकी कोन्‍छ्‍योक ताङ इसहाककी कोन्‍छ्‍योक ताङ याकूबकी कोन्‍छ्‍योक यिन।’ सिनी सुङ्‍सुङ। कोन्‍छ्‍योक ति शेप मीकी कोन्‍छ्‍योक मिन, यिने सेन्‍बु वोतुप मीकी कोन्‍छ्‍योक यिन।” 33येशूकी तुक सुङ्‍गुप थोसिमा ते वोतुप मी माङ्‍छ्‍योक खोकी येन्‍देनला हलेवा क्‍यासुङ।

तेरी सिनाङ क छ्‍ये

(मर्कूस १२:२८-३४; लूका १०:२५-२८)

34येशूकी सदुकीतिवाला खरक्‍पा दे च्‍यितुप थोसिमा फरिसीतिवा येशूकी चाला मुला राङ जोम्‍सुङ। 35तमा तिवी पर्ला यहूदी छ्‍योकी गेकेन यीकी येशूला खोक्‍पा ल्‍हापला दुक सिनी टिसुङ, 36“गेकेन, कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप ठिमकी नाङ्‍ला तेरी सिनाङ क छ्‍ये ति चुका ति यिनाङ?” 37तमा खोकी तीला सुङ्‍सुङ, “‘ख्‍योरो तेरी सेमगी दिङ ने, ख्‍योरो तेरी मिजी ने, तमा ख्‍योरो तेरी नासाम ने ख्‍योरो चोवो कोन्‍छ्‍योकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की।’ 38दी ति तेरी सिनाङ खक्‍छ्‍येवु ताङ थल्‍माकी क यिन। 39तमा क ङ्‍यिवा साङ ती दोके वे, ‘ख्‍योरो युल्‍वाला रङला दोके ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की।’ 40तेरी ठिम ताङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी येन्‍देन ति दी क ङ्‍यिवु नाङ्‍ला ख्‍येल्‍गिवी।”

ख्रीष्‍ट सी सेवु यिन?

(मर्कूस १२:३५-३७; लूका २०:४१-४४)

41फरिसीतिवा ते राङ जोम वोतुप पेला येशूकी तिवाला दुक सिनी टिवा यी टि नाङ्‍सुङ, 42“ख्‍यिराङ ख्रीष्‍टकी कोर्ला काङ नासाम तोङ्‍गिवी? खो सी गिपा यिन?” तमा तिवी “खो ग्‍येल्‍वु दाऊदकी गिपा यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 43येलुङ येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दाऊद ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी खोला चोवो सिनी दुक सुङ्‍सुङ,

44‘चोवो कोन्‍छ्‍योककी ङे चोवोला ख्‍योरो डतिवाला ङे काङ्‍बी वोक्‍ला मालेपा सेक्‍ला ख्‍युरुङ ङे लाक्‍पा यावी थाकाला दे सिनी सुङ्‍सुङ।’*

45ग्‍येल्‍वु दाऊदकी ख्रीष्‍टला चोवो सिवी सिसिन चुक क्‍यानी ख्रीष्‍ट ति दाऊदकी गिपा च्‍युङ्‍गिवी रो?” 46येशूकी तुक सुङ्‍सिमा सी साङ खोला ताम्‍ङे छिक च्‍यिक साङ लप माथुप, तमा ती छेर्मु नेज्‍युनी सी साङ खोला टिवा ग्‍यकुप ङाडेङ साङ माक्या।