Search form

मत्ती 23

यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवी दोके माकी

(मर्कूस १२:३८-३९; लूका ११:४३, ४६; २०:४५-४६)

1तमा येशूकी खोरो लोमातिवा ताङ मी माङ्‍छ्‍योकला दुक सुङ्‍सुङ, 2“यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवी मोशाकी ठिम लोपुप ओङ वे। 3तुक क्‍यानी तिवी ख्‍यिराङला सिक्‍यावु ठिम ति तेरी ङ्‍येन्‍नी की। यिने तिवी किताङ नालु दोके ति माकी, च्‍यिलासिसिन तिवी मी यम्‍बाला लापुप दोके खोप्‍राङ ति मिकिवी। 4तिवी खुरु च्‍येन्‍दी टानी मीतिवी ग्‍यप्‍ला ग्‍येल्गिवी, यिने खोप्‍राङ ति ती खुरु खुरुपला थो साङ मोतोङ्‍गिवी। 5तिवी क्‍यावु तेरी लाकातिवा ति मीतिवाला छ्‍या देन्‍दुपला किवी। तिवा कोन्‍छ्‍योककी ठिमतिवा टिवु ति राकी नाङ्‍ला तुम्‍नी ग्‍येर्पु ग्‍येर्पु जोनी टली लोला ताङ लाक्‍पी लोला दोकिवी। तमा फिला कोन्‍दुप मज्‍यी लोला पोजर रिङ्‍बु रिङ्‍बु देन्‍गिवी। 6तिवा डेनला टाल जिम्‍नी देतुप ताङ यहूदी छ्‍योखाङला टाल जिम्‍नी देतुपला गा किवी। 7हाला मीतिवी खोप्‍राङला ताङ्‍देन क्‍यानी छ्‍याक पुलुप ताङ मीतिवी खोप्‍राङला गेकेन सिनी सिक्‍यावु ति तिवा गा किवी। 8यिने ख्‍यिराङला सी साङ गेकेन सिनी सि माज्‍यी। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा गेकेन ति च्‍यिक राङ वे, ख्‍यिराङ ति तेरी अच्‍युनुपतिवा यिन। 9तमा ख्‍यिराङ दी जम्‍बुलिङला सुला साङ पपा सिनी मासिर, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा पपा ति देवाच्‍येनला ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योक च्‍यिक राङ यिन। 10येलुङ सी साङ ख्‍यिराङला ज्‍यिन्‍दाक सिनी सि माज्‍यी, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा ज्‍यिन्‍दाक ति कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप ख्रीष्‍ट यिन। 11ख्‍यिरा पर्ला तेरी सिनाङ छ्‍ये वोतुप तीकी ख्‍यिराङला शब्‍ज्‍यी कि गोकिवी। 12सी खुरुङला छ्‍ये यिन सिनी नो किवे, ती ति मो बेपुप डिवी। सी खुरुङला मो बेप्‍किवे, ती ति छ्‍ये डिवी।”

येशूकी यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला वोर तेन्‍दुप

(मर्कूस १२:४०; लूका ११:३९-४२, ४४, ५२; २०:४७)

13“ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो, ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ ति कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी गोला गोल्‍ज्‍याक ग्‍यम वे। तमा खुरुङ साङ तीकी नाङ्‍ला मुशुकिवी, शुकुप छोलुप मीतिवाला साङ शुक मिज्‍यिवी। 14ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो, ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! ख्‍यिराङ मीतिवाला छ्‍या देन्‍दुपला मोपोर रिङ्‍बु रिङ्‍बु किवी। तमा ख्‍यिराङ युक्‍सिमतिवी खाङ्‍बा ठोकिवी। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङला छासे पर्च्या फोकिवी।+ 15ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ मी मिरा च्‍यिकला यहूदी फयानला शुक ज्‍यितुपला ग्‍येम्‍छो ताङ दासा तेरीला छल्‍नी युकिवी, तमा मिरा च्‍यिकला ङ्‍येसिमा तीला खुरुङ सिनाङ दोम्‍बा ङ्‍यी मङ ङ्‍येलाला डो छ्‍योवु मेलोक्‍पा जेवी।

16ख्‍यिराङ मिक मोथोङ्‍गुप गोमा कितुपतिवा! ख्‍यिराङला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिरा ‘सी कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङला न क्‍यल्‍सिन काङ मिकिवी, यिने कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङकी सेरला न क्‍यल्‍सिन ती ति तेन्‍तेन कि गोकिवी।’ सिनी मीतिवाला लोप्‍किवी। 17ओ अम्‍बारङ्‍शिङ मिक शर्वातिवा! चुका ति मङ खक्‍छ्‍येवु यिन? सेर खक्‍छ्‍येवु यिनाङ की, सेरला चाङ्‍मा जोप कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङ ति खक्‍छ्‍येवु यिन? 18येलुङ ख्‍यिरा ‘सी छोटीला न क्‍यल्‍सिन काङ मिकिवी, यिने ती छोटीकी खला पुलुप बुल्‍वाला न क्‍यल्‍सिन ती ति तेन्‍तेन कि गोकिवी।’ सिनी मीतिवाला लोप्‍किवी। 19ओ मिक शर्वातिवा! चुका ति मङ खक्‍छ्‍येवु यिन? बुल्‍वा खक्‍छ्‍येवु यिनाङ की, बुल्‍वाला चाङ्‍मा जोप छोटी ति खक्‍छ्‍येवु यिन? 20तुक क्‍यानी छोटीला न क्‍योलुप तीकी ती छोटी ताङ तीकी खला वोतुप तेरीला न क्‍यलुप यिन। 21तमा कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङला न क्‍योलुप तीकी ती ल्‍हङाङ ताङ तीकी नाङ्‍ला ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योकला न क्‍यलुप यिन। 22तमा देवाच्‍येनला न क्‍योलुप तीकी कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍ठिक ताङ ती खला ज्‍यु वोतुप तीला न क्‍यलुप यिन।

23ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! ख्‍यिराङ मेन्‍डोक ताङ च्‍या छेर्माङ ताङ जीराकी दशांश ति कोन्‍छ्‍योकला बुल्‍गिवी, यिने ठिम टेङ्‍बु ताङ च्‍यम्‍बा ताङ तेपा दोके कोन्छ्‍योककी मोशाला नङ्‍गुप मङ खक्‍छ्‍येवु ठिमला ति ङ्‍याम मिकिवी। ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योकला बुल गोवु दशांश साङ ङ्‍याम क्‍यानी बुल गोकिवी, तमा ती खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङेतिवा साङ कि राङ गोकिवी। 24ओ मिक मोथोङ्‍गुप गोमा कितुपतिवा! ख्‍यिराङ ति युप्‍राङ टिक्‍पे ति थेन्‍गिवी, यिने सेम्‍ज्‍येन वोङ्‍मुला ति मिता तोङ्‍गिवी।

25ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! ख्‍यिरा देर्माङ ताङ कोरी फिला ति शिनी कर्मु जेवी, यिने ख्‍यिरा सेमगी दिङ्‍ला ति देर्पा ताङ खुरुङला तिराङ च्‍युङ्‍शी सिरुप नासाम क्‍येङ्‍गिवी। 26ओ फरिसी मिक शर्वातिवा! तोङ्‍ला कोरा ताङ देर्माङकी नाङ्‍ला ल्‍यामु शी, तुक क्‍यासिन फिला साङ चेङ्‍गा डिवी।

27ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ ति पक कर्मु कुवु शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक दोके यिन। ती ति फिला ल्‍हासिन ल्‍यामु थोङ्‍गिवी, यिने तीकी नाङ्‍ला ति शेप मीकी रुकक ताङ तेरी मेचेङ्‍गाकी क्‍येङ्‍गुप गिवी। 28तुक राङ क्‍यानी ख्‍यिराङ साङ फिला ल्‍हासिन मीतिवी मिङ्‍गाला मी टेङ्‍बु दोके थोङ्‍गिवी, यिने ख्‍यिरा सेमला ति खोनक्‍पु ताङ नासाम दुक्‍टाकी क्‍येङ वे।

29ख्‍यिराङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवाला मोताप सुकुप यिनो! ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवा! ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी थोक्‍ला शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकतिवा जेवी। कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुपतिवी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकतिवा ल्‍यामु जेवी। 30तमा ख्‍यिरा ‘दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावाकी ङोला दाक्‍पु वोतुप यिन्‍सियाङ तिवी क्‍यावु कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला सेतुप लाका तिवी मुला राङ मिकिवुजा।’ सिनी सिवी। 31तुक सिनी ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला सेतुपतिवी गिपा यिन सिरुप पङ्‍बु ति ख्‍यिरा राङ तेर्किवी। 32तुकै यिन्‍सिन ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवी सिन्‍दा माक्‍यावु लाकातिवा ख्‍यिरा तेरी सिन्‍दा की! 33ओ रुल ताङ रुल कुपेङकी च्‍यप्‍रुकतिवा! ख्‍यिराङ चुक क्‍यानी ङ्‍येलाकी छ्‍येर्पा ने टो थुप्‍किवी? 34तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिरा पर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा ताङ रिक्‍पा वोतुपतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवाला तोङ्‍यिनो। तमा ख्‍यिरा तिवी पर्ला ललाइला ति सेकिवी, ललाइला ति ग्‍यङ्‍शिङला ग्‍येल्‍गिवी, ललाइला ति यहूदी छ्‍योखाङ नाङ्‍ला तल्‍ज्‍येक ग्‍यकिवी, तमा तिवाला ग्‍येसा ग्‍येसाला तिङ्‍यानी छेटाङ तेर्किवी। 35तुक क्‍यानी क्‍येन मेतुप हाबिलकी ठक नेज्‍युनी कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङ ताङ चाङ्‍मा वोतुप छोठीकी पर्ला सेतुप बेरेक्‍याहकी पुज्‍युङ जकरियाकी ठक सेक ताङ जम्‍बुलिङला सेतुप कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुपतिवी तेरीकी ठक ति ख्‍यिरा खला ख्‍येल वोतो। 36वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, दी तेरी ताम्‍ङेकी पर्च्या ति दी गिपाकी खला ख्‍येल्‍गितो।”

यरूशलेमकी थोक्‍ला येशूकी पप क्‍या नङ्‍गुप

(लूका १३:३४-३५)

37“ओ यरूशलेमकी मीतिवा! ख्‍यिराङ ख्‍यिरा ते तङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला सेतुप ताङ दो बेप्‍किवी। च्‍यमुङकी खोरो च्‍यप्‍रुकतिवाला पुशोक वोक्‍ला रुकुप दोके ङे थेङ्‍मा अलायी ख्‍यिराङला ङे चाला रुकुप नो क्‍यायिन, यिने ख्‍यिरा तुक कितुपला माङ्‍येन। 38तुक क्‍यानी ल्‍होसा, कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिरा ग्‍येसा क्‍युर ज्‍याक्‍नी ती ति तोङ्‍बा डिवितो। 39ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा ङला ‘चोवो कोन्‍छ्‍योककी मिङला फेपुप ति मोलाम वोतुप यिनो।’ सिनी सि माक्यावा सेक्‍ला ख्‍यिरा ङला येलुङ मोथोङ्‍गिवी।”