Search form

मत्ती 25

जेन्‍दी माक्‍यावु पुम्‍पेजा मिरा च्‍यिथम्‍बाकी पे

1येलुङ येशूकी सुङ्‍सुङ, “देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खाप ति दाक दाक्‍पी लकला दिप्‍ली खुर्नी माक्‍पा ठे गलुप जेन्‍दी माक्‍यावु पुम्‍पेजा मिरा च्‍यिथम्‍बाकी पे दोके यिन। 2तिवी पर्ला मिरा ङ ति रिक्‍पा मेतुप नोक, मिरा ङ ति रिक्‍पा वोतुप नोक। 3ती रिक्‍पा मेतुपतिवी दिप्‍ली ति खुर्सिनाङ नुम माखुर्नोक। 4यिने रिक्‍पा वोतुपतिवी दिप्‍ली मुला राङ नुम खुर्नोक। 5तमा माक्‍पा फिमु वावु तप्‍की तिवा तेरी ङि्‍यसोक ग्‍यप्‍नी ङ्‍यी गाल्‍नोक। 6तमा नुप फेकाला ‘ल्‍होसा, माक्‍पा वासुङ। खोला ठेतुपला ख्‍यिराङ पाङ्‍ला शोक!’ सिरुप वोर यी ग्‍यप्‍सुङ। 7ती वोर थोसिमा तिवा तेरी ङ्‍यी छेनी खोप्‍राङ लोला खुरुप दिप्‍लीतिवा नाप टुलुप छाल्‍सुङ। 8ती पेला रिक्‍पा मेतुपतिवी रिक्‍पा वोतुपतिवाला ‘ख्‍यिरा नुम ति ङ्‍यिराङला च्‍येयी नङ्‍नी, च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिरा दिप्‍ली याङ शेप छाल्‍सुङ।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 9यिने रिक्‍पा वोतुपतिवी ‘मेवी, तुक क्‍यासिन ख्‍यिराङ ताङ ङ्‍यिराङ तेरीला मलङ्‍गिवी। बोरु छोङ्‍खाङला गल्‍नी ख्‍यिराङला गोवु नुम ति ङ्‍योनी शोक।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 10तमा ती रिक्‍पा मेतुपतिवा नुम ङ्‍योपला गलुप पेला माक्‍पा वासुङ। तमा ती माक्‍पा ति नुम टडिक क्‍यान देतुप रिक्‍पा वोतुपतिवी मुला जेन्‍दीकी डेनकी खाङ्‍बाला शुसुङ, तमा ती खाङ्‍बी गो च्‍येसुङ। 11ती ज्‍युक्‍ला रिक्‍पा मेतुपतिवा लोक्‍नी वानी डेनकी खाङ्‍बी गे चाला लानी ‘ओ चोवो, ओ चोवो, ङ्‍यिराङला गो पेनी।’ सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 12यिने माक्‍पा तीकी तिवाला ‘वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ङ ख्‍यिराङला ङो राङ माशे।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 13तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ च्‍याङ्‍से देता, च्‍यिलासिसिन ती ङ्‍यिमा ताङ ती तुजे ति ख्‍यिराङला छ्‍या मे।”

सेरकी डप्‍बुकी पे

(लूका १९:११-२७)

14“येलुङ देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खाप ति मी लुङ्‍बा डोप पेला खोरो लावातिवाला कताङ्‍नी खोरो नोर टोङ्‍बा ति चेक तेतुप मी मिरा च्‍यिककी पे दोके यिन। 15तीकी लावातिवा रे रेला दाक दाक्‍पी काङ अछ्‍योवु चोयी च्‍यिकला ति सेरकी डप्‍बु+ ङ, च्‍यिकला ति सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी, तमा च्‍यिकला ति सेरकी डप्‍बु च्‍यिक तेनी खोरुङ ति मी लुङ्‍बा गाल्‍सुङ। 16तमा सेरकी डप्‍बु ङ ङ्‍येतुप लावा ति शार्क्येक गल्‍नी ती टङ्‍गा ति छोङ क्‍यानी यम्‍बा सेरकी डप्‍बु ङ ल्‍हक्‍पा शम्‍सुङ। 17सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी ङ्‍येतुप लावा तीकी साङ तुक राङ क्‍यानी यम्‍बा सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी ल्‍हक्‍पा शम्‍सुङ। 18यिने सेरकी डप्‍बु च्‍यिक ङ्‍येतुप लावा ति गल्‍नी सला मुक्‍तुम टुनी ती सेरकी डप्‍बु ति बानी ज्‍याक्‍सुङ।

19लो अलायी ज्‍युक्‍ला ती लावातिवी ज्‍यिन्‍दाक ति लोक्‍नी वासिमा खोरो लावातिवी मुला खोरो टङ्‍गी ची लासुङ। 20ची लङ्‍गुप पेला सेरकी डप्‍बु ङ ङ्‍येतुप लावा तीकी यम्‍बा सेरकी डप्‍बु ङ साङ खुन वानी, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाककी ङला सेरकी डप्‍बु ङ तेन ज्‍याक्‍सुङ। ल्हो ताङ, ङे यम्‍बा सेरकी डप्‍बु ङ ल्‍हक्‍पा शमिन।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 21तमा ज्‍यिन्‍दाक ति गा कियी सिरा ‘को छ्‍येसुङ, ख्‍युरुङ खोङ्‍तेर्मु ताङ लावा ल्‍यामु! ख्‍युरुङ ताम्‍ङे चेयीला खोङ्‍तेर्मु च्‍युङ्‍सुङ, तुक क्‍यानी ङ ख्‍युरुङला ताम्‍ङे बङी चेक तेतिन। ख्‍युरुङ वानी ङ ताङ मुला गा की।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 22ती ज्‍युक्‍ला सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी ङ्‍येतुप लावा ति साङ वानी, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाककी ङला सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी तेन ज्‍याक्‍सुङ। ल्हो ताङ, ङे यम्‍बा सेरकी डप्‍बु ङ्‍यी ल्‍हक्‍पा शमिन।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 23तमा ज्‍यिन्‍दाक तीकी तीला ‘को छ्‍येसुङ, खोङ्‍तेर्मु ताङ लावा ल्‍यामु! ख्‍युरुङ ताम्‍ङे चेयीला खोङ्‍तेर्मु च्‍युङ्‍सुङ, तुक क्‍यानी ङ ख्‍युरुङला ताम्‍ङे बङी चेक तेतिन। ख्‍युरुङ साङ वानी ङ ताङ मुला गा की।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 24यिने सेरकी डप्‍बु च्‍यिक ङ्‍येतुप लावा तिङ वानी, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाक याङ माचुवु दासा नेसुर ङकुप ताङ मातपुप दासा नेसुर रुकुप मी च्‍युर्वु यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे। 25तुक क्‍यानी ङला ज्‍यिवा लासुङ, तमा गल्‍नी ज्‍यिन्‍दाककी ङला चेक तेतुप सेरकी डप्‍बु ति थली वोक्‍ला बानी ज्‍यकिन। ल्हो ताङ, ज्‍यिन्‍दाककी टङ्‍गा ति दे राङ वे।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 26तुक सिक्‍यासिमा ज्‍यिन्‍दाक तीकी तीला सिक्‍यासुङ, ‘ख्‍यो दुक्‍टा ताङ छेर्शिक्‍पा वोतुप लावा, ख्‍युरुङ ङला माचुवु दासा नेसुर ङकुप ताङ मातपुप दासा नेसुर रुकुप मी यिन सिनी छ्‍या वोतुप यिन्‍सिन 27ख्‍योरो ङे टङ्‍गा पेला तङ ज्‍यकुप यिन्‍सिन ङ वासिमा ङला पे छोवु ति यिन्‍जा। 28तुक क्‍यानी तीकी लोला वोतुप सेरकी डप्‍बु च्‍यिक तिङ ठोनी सेरकी डप्‍बु च्‍यिथम्‍बा वोतुप तीला बिन। 29च्‍यिलासिसिन सी लोला नोके, तीला मङ तेर्किवी, तमा तीला छाछिङी डिवी। यिने सी लोला मेवे, तीकी लोला वोतुप तिङ ठोकिवी। 30तमा दी फेन मोथोवु लावा दुक्‍टा तीला पाङ्‍ला नक्‍तोमीला क्‍युर, ते ती ङुयी सिरा स मुर्किवी।’”

तिङ्‍मी ठिम

31“ङ मी पुज्‍युङ तेरी देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी मुला खोरो मोवाला वुङ्‍गुप पेला ङ ति खोरो ग्‍येल्‍ठिकला देकितो। 32तमा तेरी मिरिककी मीतिवा ङे चिप्‍ला जोम्‍गितो, ती पेला लुक गोठालाकी रा ताङ लुकला पेतुप दोके क्‍यानी 33ङ रतिवाला ति यावी थाकाला ताङ लुकतिवाला ति येन्‍बी थाकाला पेनी ज्‍योकितो। 34तमा ङे यावी थाकाकी मीतिवाला ‘ङे पपा नेमा मोलाम थोपुपतिवा! वानी जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप पे नेज्‍युनी ख्‍यिरा थोक्‍ला टडिक क्‍या ज्‍यकुप ग्‍येल्‍खापला ओङ्‍ज्‍येन की। 35च्‍यिलासिसिन ङ ल्‍होवा लावु पेला ख्‍यिरा ङला साप समा बिन्‍सुङ, कोम्‍बा लावु पेला थुङ्‍गुप छ्‍यु बिन्‍सुङ, थाक्‍रिङ्‍बुकी मी यिन्‍दुप पेला ख्‍यिरा खाङ्‍बाला ङला गासो शुसुङ। 36ङ पेर्तुङ्‍बा वोतुप पेला ख्‍यिरा ङला मज्‍या कोन बिन्‍सुङ, नान वोतुप पेला ङला ल्‍हटे क्‍यासुङ, चोन्‍खाङला शोरुप पेला ङला ठेतुपला वासुङ।’

37तमा यावी थाकाला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुपतिवी ङला दुक सिवी, ‘ओ चोवो, नम ङ्‍यिरा चोवोला ल्‍होवा लावु थोङ्‍नी समा बिन्‍सुङ? कोम्‍बा लावु थोङ्‍नी थुङ्‍गुप छ्‍यु बिन्‍सुङ? 38तमा थाक्‍रिङ्‍बुकी मी यिन्‍दुप पेला गासो शुसुङ? पेर्तुङ्‍बा वोतुप थोङ्‍नी मज्‍या कोन बिन्‍सुङ? 39तमा नम नान वोतुप याङ्‍ना चोन्‍खाङला शोरुप थोङ्‍नी ल्‍हा वासुङ?’ 40तमा ङे तिवाला दुक सिवी, ‘वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा दे वोतुपतिवी पर्ला तेरी सिनाङ छ्‍युङा मिरा च्‍यिकला काङ क्‍यावे, ती ति ङला राङ क्‍यावु यिन।’ 41ती ज्‍युक्‍ला ङे येन्‍बी थाकाला वोतुपतिवाला दुक सिवी, ‘ख्‍यिराङ मोताप सुकुप मीतिवा! ङे चा नेमा थेन गल्‍नी शैतान ताङ तीकी डेतिवी थोक्‍ला टडिक क्‍यावु नाम्‍साङ मिशिवु मे नाङ्‍ला ग्‍युक। 42च्‍यिलासिसिन ङ ल्‍होवा लावु पेला ख्‍यिरा ङला साप समा माबिन, कोम्‍बा लावु पेला ङला थुङ्‍गुप छ्‍यु माबिन, 43थाक्‍रिङ्‍बुकी मी यिन्‍दुप पेला ख्‍यिरा खाङ्‍बाला ङला गासो माशु, पेर्तुङ्‍बा वोतुप पेला मज्‍या कोन माबिन, तमा नान वोतुप याङ्‍ना चोन्‍खाङला शोरुप पेला ङला ठेतुपला माङु।’ 44तमा तिवी ङला दुक सिवी, ‘ओ चोवो, नम ङ्‍यिरा चोवोला ल्‍होवा लावु ताङ कोम्‍बा लावु ताङ थाक्‍रिङ्‍बुकी मी यिन्‍दुप पेला ताङ पेर्तुङ्‍बा वोतुप ताङ नान वोतुप ताङ चोन्‍खाङला शोरुप थोङ्‍नी ख्‍युरुङला शब्‍ज्‍यी माक्‍या वे?’ 45ती पेला ङे तिवाला दुक सिवी, ‘वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा दे वोतुपतिवी पर्ला तेरी सिनाङ छ्‍युङा मिरा च्‍यिकला काङ माक्‍यावे, ती ति ङला राङ माक्‍यावु यिन।’ 46तुक क्‍यानी तिवा नाम्‍साङ मिसिन्‍दुप ङ्‍येलाला लुम्‍गिवी, तमा कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुपतिवाला ति नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी।”