Search form

मत्ती 26

येशूला सेतुप केवुल क्‍यावु

(मर्कूस १४:१-२; लूका २२:१-२; यूहन्‍ना ११:४५-५३)

1तमा येशूकी ती ताम्‍ङेतिवा तेरी सुङ सिन्‍सिमा खोरो लोमातिवाला दुक सुङ्‍सुङ, 2“तफेनकी ङ्‍यिमा ङ्‍यी ज्‍युक्‍ला यहूदी थरुप तुछ्‍येन गिवी सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या वे। ती पेला मीतिवी ङ मी पुज्‍युङला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी सेतुपला चेक तेकिवी।” 3ती पेला राङ कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍येतिवा कैयाफा सिरुप तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खाङ्‍बा जोम्‍नी 4चुक क्‍यानी क्‍येन बिन्‍नी येशूला जिम्‍नी सेतुप सिनी केवुल क्‍यासुङ। 5यिने तिवी “ती तुछ्‍येनला ति माकी, तुक क्‍यासिन मीतिवा हराङ हुरुङ किते यिन्‍दे।” सिनी सिक्‍यासुङ।

बेथानियाला येशूला टी जङ्‍बु खाप नुम टुलुप

(मर्कूस १४:३-९; यूहन्‍ना १२:१-८)

6ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक येशू बेथानियाला सिमोन सिरुप गोमाला जे ग्‍यपुप मी यीकी खाङ्‍बाला सोल शेयी वोतुप पेला 7पुम्‍पेजा यीकी सिङ्‍गमरमर सिरुप दो नेसुर जोवु बोक्‍तल नाङ्‍ला छासे गोङ कुर्मु नावु टी जङ्‍बु खाप नुम खुर्नी येशूकी चाला वानी ती नुम ति खोकी गोला पुसुङ। 8ती थोङ्‍सिमा खोकी लोमातिवा ङ्‍यिर्मु लानी, “च्‍यिला दी टी जङ्‍बु खाप नुम ति तुक क्‍यानी ना तङ्‍गुप यिन? 9बोरु ती टी जङ्‍बु खाप नुम ति गोङ कुर्मुला चोनी ती टङ्‍गा ति पेराङ्‍बुतिवाला बिन्‍सिन ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा।” सिनी सिक्‍यासुङ। 10ती ताम्‍ङे थोनी येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दी पुम्‍पेजा तीला ख्‍यिरा च्‍यिला वोरु तेन्‍दुप यिन? दीकी याङ ङे थोक्‍ला लाका ल्‍यामु राङ क्‍यासुङ। 11पेराङ्‍बुतिवा याङ ख्‍यिरा मुला नरी लुकिवी, यिने ङ याङ ख्‍यिरा मुला नरी मुलुवी। 12दी पुम्‍पेजा तीकी ङे गोला टी जङ्‍बु खाप नुम पुवु ति ङला कल्‍दोक कितुप थोक्‍ला टडिक क्‍यावु यिन। 13वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, जम्‍बुलिङकी कनी दासाला साङ दी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक किवे, ते दी पुम्‍पेजा तीकी क्‍यावु लाका साङ लाप्‍नी तीला टेन्‍गिवी।”

यहूदाकी येशूला क्‍येन बिन्‍दुप

(मर्कूस १४:१०-११; लूका २२:३-६)

14तमा येशूकी लोमा च्‍यिङ्‍ङी पर्ला यहूदा इस्‍करियोत सिरुप ति यहूदी कोङ्‍यार छ्‍येतिवी चाला गल्‍नी 15तिवाला “दोजो ङे ख्‍यिराङला येशूला जिम बिन्‍सुङ सिसिन ख्‍यिरा ङला काङ तेर्किवी?” सिनी टिसुङ। तमा तिवी ङुलकी डप्‍बु खल सुम ङोनी तीला बिन्‍सुङ। 16ती पेला नेज्‍युनी यहूदाकी येशूला जिम तेरुपला च्‍यु ल्‍हानी देसुङ।

येशूकी लोमातिवी मुला यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन शेवु

(मर्कूस १४:१२-२६; लूका २२:७-२३; यूहन्‍ना १३:२१-३०; १ कोरिन्‍थी ११:२३-२५)

17खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येनकी ङ्‍यिमा तोङ्‍ला लोमातिवा येशूकी चाला वानी, “चोवोकी थोक्‍ला यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन सापला ङ्‍यिराङ कनी टडिक कितुप?” सिनी खोला टिसुङ। 18तमा खोकी तिवाला दुक सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ग्‍येसाला ङे सिक्‍यावु मी मिरा च्‍यिककी ते गल्‍नी तीला दुक सी, ‘ङ्‍यिरा गेकेनकी दुक सुङ्‍सुङ, ङे तुजे छेवु छल वे, ङ ङे लोमातिवी मुला ख्‍योरे खाङ्‍बाला डेन सेवी।’” 19तमा लोमातिवा गल्‍नी खोकी सुङ्‍गुप दोके यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन टडिक क्‍यासुङ। 20ती छेर्मु नाम ल्‍होसिमा खो लोमा च्‍यिङ्‍ङीतिवी मुला डेन शेवुला ज्‍युसुङ। 21खोतिवा डेन शेयी वोतुप पेला खोकी लोमातिवाला “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा पर्ला मिरा च्‍यिककी ङला जिम तेर्किवी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 22खोकी तुक सुङ्‍सिमा तिवी सेमला छासे पप लानी, “चोवो, वुतुङ के ती ति ङ यिन?” सिनी रे रेकी खोला टिसुङ। 23तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “सी ङे मुला कोरी नाङ्‍ला खोरो शुब्‍ज्‍याङ पकिन नोके, तीकी राङ ङला जिम तेर्किवी। 24ङ मी पुज्‍युङ याङ खोरो थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी सुङला टि वोतुप दोके शि राङ गोकिवी, यिने ङ मी पुज्‍युङला जिम तेरुप तीला याङ मोताप सुकिवी। ती याङ क्‍येप तिरुङ माक्‍येसिन तीकी थोक्‍ला मङ ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा।” 25तमा येशूला जिम तेरुप यहूदा तीकी खोला “गेकेन, काङ ती ति ङ यिन?” सिनी टिसुङ। येशूकी तीला “ख्‍योरो राङ सिक्‍या वे।” सिनी सुङ्‍सुङ।

26खोतिवा डेन शेयी वोतुप पेला येशूकी शुब्‍ज्‍याङ लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा ती शुब्‍ज्‍याङ ति च्‍याक्‍सुङ। तमा लोमातिवाला तेरिन सिरा दुक सुङ्‍सुङ, “लानी सो, दी ति ङे जु यिन।” 27तमा येलुङ खोकी कोरा लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा तिवाला तेरिन सिरा दुक सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ तेरीकी दी कोरा नेसुर थुङ। 28ती ति मी बङीकी थोक्‍ला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुपला देन्‍दुप कोन्‍छ्‍योककी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ङे ठक यिन। 29तमा ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ङे पपी ग्‍येल्‍खापला ख्‍यिरा मुला सम्‍बा माथुवा सेक्‍ला ङ येलुङ गुन्‍डुम दोङ्बी डेलु नेमा जोवु ति मुथुङ।” 30ती ज्‍युक्‍ला खोतिवा कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप लु च्‍यिक लानी जैतुन पम्‍दोक नेवा फेप्‍सुङ।

पत्रुसकी खुरुङला ङो मेशेवी सिरुप ति येशूकी नम्‍दर शेवु

(मर्कूस १४:२७-३१; लूका २२:३१-३४; यूहन्‍ना १३:३६-३८)

31ती पेला येशूकी लोमातिवाला सुङ्‍सुङ, “हारिङ नुपला ख्‍यिराङ तेरीकी ङला क्‍युर्नी ज्‍योकितो। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी सुङला,

‘ङ लुक गोठालाला सेतिन,

तमा लुकतिवा ति मयी नेसुर थरा थुरा डिवी।’

सिनी टि वे।*

32यिने ङ शेप ने सेन्‍बु लासिमा ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला के गालीलला डोयिनो।” 33तमा पत्रुसकी खोला “तेरीकी चोवोला क्‍युर्नी ज्‍याक्सिनाङ ङ ति नाम्‍साङ क्‍युर्नी मोज्‍योक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 34यिने येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍युरुङला टेङ्‍बो सिरिन, हारिङ नुपला च्‍यवु कुकुरी देन्‍दुप सिनाङ गोमाला ख्‍योरो ङला थेङ्‍मा सुम ङो मेशेवी सिनी सिवी।” 35येलुङ पत्रुसकी खोला “ङ याङ शि राङ गोसिनाङ चोवोला ङो मेशेवी सिनी मिसिर।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा यम्‍बा तेरी लोमातिवी साङ तुकै राङ सिक्‍यासुङ।

गेतसमनीला येशूकी मोपोर क्‍या नङ्‍गुप

(मर्कूस १४:३२-४२; लूका २२:२९-४६)

36तमा ती ज्‍युक्‍ला येशू लोमातिवी मुला गेतसमनी सिरुप दासाला फेप्‍नी तिवाला “ङ फेचेक गल्‍नी मोपोर कितुप पेला ख्‍यिराङ ति दे राङ देता।” सिनी सुङ्‍सुङ। 37तमा खोकी पत्रुस ताङ जब्‍दियाकी पुज्‍युङ पिन ङ्‍यीला टिनी फेप्‍सालेन्‍सिन खो छासे सेम्‍दुक ताङ पप लङ्‍गुप छाल्‍सुङ। 38तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङला छासे सेम्‍दुक लानी शेप दोके छ्‍याता छ्‍यिता गल वे। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ ङे मुला ङ्‍यिमालोका क्‍यानी देता।” 39तमा खो ति चेयी फेचेक फेप्‍नी खवुतुङ्‍मा ज्‍युनी दुक सिनी मोपोर क्‍या नाङ्‍सुङ, “ओ ङे पपा, च्‍युङ थुप्‍सिन दी छेटाङकी कोरा ति ङ नेसुर दोनी नाङ। यिन्‍सिनाङ ङे नोवा दोके मिन, पपी नोवा दोके राङ च्‍युङ्‍शी।”

40ती ज्‍युक्‍ला खो लोमातिवी चाला फेप्‍सालेन्‍सिन तिवा ङ्‍यी गलुप थोङ्‍सुङ। खोकी पत्रुसला सुङ्‍सुङ, “काङ ख्‍यिराङ घण्‍टा च्‍यिक साङ ङे मुला ङ्‍यिमालोका क्‍यानी दे मुथुपी? 41ख्‍यिराङ शैतानकी खोक्‍पा ल्‍हापला मेख्‍येल्‍शी सिनी ङ्‍यिमालोका क्‍यानी मोपोर की। सेमला ति कितुप नो वे, यिन्‍सिनाङ जुकी अला कि मुथुपी।” 42येलुङ येशू फेचेक फेप्‍नी, “ओ ङे पपा, दी छेटाङकी कोरा ति ङे माथुवा क्‍यानी दोनी डो मुथुपी सिसिन पपी नोवा दोके राङ च्‍युङ्‍शी।” सिनी मोपोर क्‍यासुङ। 43येशू येलुङ तिवी चाला फेप्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन तिवा ङ्‍यिलोक्‍नी राङ नोक। च्‍यिलासिसिन तिवा कशेन ङ्‍यिसोक ग्‍यपुप तप्‍की मिक साङ बे मुथुप्‍नोक। 44तमा येशूकी तिवाला ते राङ क्‍युर ज्‍याक्‍नी येलुङ फेचेक फेप्‍नी गोमी दोके राङ क्‍यानी मोपोर क्‍या नाङ्‍सुङ। 45तमा खो येलुङ लोमातिवी चाला फेप्‍नी, “ख्‍यिराङ तरोङ साङ ङ्‍यिलोक्‍नी ङ सोयी राङ वे? ल्‍होसा, ङ मी पुज्‍युङ दिक्‍छेनतिवी लकला चेक तेतुप तुजे छेन सिन्‍सुङ। 46लो, मुला राङ डोप। ल्हो ताङ, ङला जिम तेरुप ति चाला राङ वा वे।” सिनी सुङ्‍सुङ।

येशूला जिम्‍बुप

(मर्कूस १४:४३-५०; लूका २२:४७-५३; यूहन्‍ना १८:३-१२)

47येशूकी तुक सुङ्‍यिन वोतुप पेला खोकी लोमा मिरा च्‍यिङ्‍ङी नाङ ने यहूदा इस्‍करियोत ति ते लेसुङ। तमा तीकी मुला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍येतिवी तङ्‍गुप मीतिवा बङी खुर्पा ताङ लकाम खुर्नी लेसुङ। 48गोमाला के यहूदा तीकी येशूला जिम वावु मीतिवाला “सुला ङे पुका किवे, ती राङ येशू यिन। तीला राङ जिम।” सिनी सिक्‍यानोक। 49ते लेप्‍सिमा यहूदा ति शार्क्येक येशूकी चाला गल्‍नी खोला “टसी देलेक, गेकेन!” सिनी पुका क्‍यासुङ। 50तमा येशूकी तीला “ख्‍युरुङ दे काङ कितुपला वावु यिन, ती ति की।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा तिवा वानी येशूला जिम्‍सुङ। 51ती पेला येशूकी मुला वोतुपतिवी पर्ला मिरा च्‍यिककी खुर्पा थेन्‍नी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी लावाकी नम्‍ज्‍योक ति टेप च्‍येसुङ। 52तमा येशूकी ती खुर्पा ग्‍यकुप तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो खुर्पा ति शुपकी नाङ्‍ला च्‍यी। च्‍यिलासिसिन खुर्पा थोकुप मीतिवा खुर्पा थ्‍वोनी राङ ना डिवी। 53ङे पपाला गोङ्‍बा शुसिन खोकी तन्‍दा राङ मक्‍मी छो च्‍यिङ्‍ङी सिनाङ मङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा ङे थोक्‍ला मोतोङ्‍गिवी सिनी ख्‍यिरा नासाम तोङ्‍गिवी? 54यिने तुक क्‍यासिन दुकै च्‍युङ गोकिवी सिरुप कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति चुक क्‍यानी छेकिवी रो?” 55तमा येशूकी खोरुङला जिम वावुतिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ च्‍यिला च्‍याक्‍पा जिम्‍बुप दोके क्‍यानी खुर्पा ताङ लकाम खुर्नी ङला जिम वावु? ङ ङ्‍यिमी टेङ यहूदी ल्‍हङाङला येन्‍देन बिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा ङला माजिम। 56यिने दी तेरी च्‍युङ्‍गुप ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी टिवु खोकी सुङ ति तेरी छेवुला यिन।” ती पेला येशूकी लोमातिवा तेरीकी खोला क्‍युर ज्‍याक्‍नी टोनी गाल्‍सुङ।

येशूला कोङ्‍यार छ्‍येकी चाला क्‍यलुप

(मर्कूस १४:५३-६५; लूका २२:५४-५५, ६३-७१; यूहन्‍ना १८:१३-१४, १९-२४)

57तमा येशूला जिम्‍बुप मीतिवी खोला तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये कैयाफाकी खाङ्‍बाला टिनी गाल। ते यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा जोम्‍नोक। 58यिने पत्रुस ति थाक्‍रिङ्‍बु नेसुर येशूकी तिङ तिङ्‍ला तिङ्‍यानी कोङ्‍यार छ्‍येकी खाङ्‍बी लेङाङ सेक लेप्‍नोक, तमा ती खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी येशूला काङ च्‍युङ्‍गिनोक सिनी ल्‍हापला ती खाङ्‍बा र्‍हेन्‍दुपतिवी पर्ला देसुङ। 59ती पेला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवा तेरीकी येशूला सेतुपला खोकी तेन्‍दोकला पङ्‍बु जिनोक तेरुप मीतिवा छोलिन नोक। 60मीतिवा बङी वानी येशूकी तेन्‍दोकला जिनोक जोप पङ्‍बु बिन्‍सिनाङ तिवी बिन्‍दुप पङ्‍बु ति माडिक। ती तिङ्‍ला मी मिरा ङ्‍यी वानी दुक सिक्‍यासुङ, 61“दी मी तीकी कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङ शिक्‍नी ङ्‍यिमा सुमला राङ जोयी सिनी सिक्‍यासुङ।” 62तमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये ति खोक लानी येशूला “दी मीतिवी ख्‍योरो तेन्‍दोकला बिन्‍दुप पङ्‍बु ति काङ यिन? ख्‍युरुङला दी ताम्‍ङेकी कोर्ला काङ साङ टिलेन मे?” सिनी टिसुङ। 63यिने येशू खरक्‍पा ज्‍युसुङ। येलुङ तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये तीकी येशूला “ख्‍युरुङ ङोसु वोतुप कोन्‍छ्‍योकला न क्‍यल्‍नी ङ्‍यिराङला टेङ्बु सी। काङ ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी सेवु ख्रीष्‍ट राङ यिन?” सिनी टिसुङ। 64तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो राङ सिक्‍यासुङ। यिने ङ ख्‍यिराङ तेरीला सिरिन, तफेन्‍ला ङ मी पुज्‍युङ ति चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला देतुप ताङ देवाच्‍येनकी मुक्‍पी ख नेमा वुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा थोङ्‍गितो।” 65ती थोसिमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये तीकी खोरो मज्‍या र्‍होलिन सिरा दुक सिक्‍यासुङ, “दीकी याङ कोन्‍छ्‍योकला के मारे तोङ्‍गिनोक। तुक क्‍यानी त याङ दाक्‍पुला यम्‍बा पङ्‍बु काङ गोसुङ रो? मलोक दीकी कोन्‍छ्‍योकला मारे तङ्‍गुप ताम्‍ङे याङ ख्‍यिरा थोनिङ सिन्‍सुङ। 66दीकी कोर्ला ख्‍यिरा नासाम काङ वे?” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा तिवी “दीला याङ से राङ गोकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 67तमा तिवी येशूकी शालला छ्‍यिन्‍दुर ग्‍यप्‍नी खोला वोक्‍तुम पोप्‍सुङ। ललाइ ललाइकी येशूला डम्‍ज्‍येक ग्‍यकिन सिरा 68“ओ ख्रीष्‍ट, ङ्‍यिराङला नम्‍दर शे ताङ। ख्‍युरुङला बेपुप ति सु यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ।

पत्रुसकी येशूला ङो मेशेवी सिक्‍यावु

(मर्कूस १४:६६-७२; लूका २२:५६-६२; यूहन्‍ना १८:१५-१८, २५-२७)

69ती पेला पत्रुस ति तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खाङ्‍बी लेङाङकी फिला देनी नोक। तमा लावाम यी तीकी चाला वानी, “ख्‍युरुङ साङ गालीलला येशूकी मुला देतुप मी मिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। 70यिने पत्रुसकी तिवा तेरीकी मिङ्‍गाला “मिन, ख्‍योरो काङगी कोर्ला सिक्‍यावु ति ङे हाक्‍माको।” सिनी सिक्‍यासुङ। 71तमा ती ज्‍युक्‍ला पत्रुस पाङ्‍ला गे चाला थेन्‍सिमा यम्‍बा लावाम यीकी तीला थोङ्‍नी, “दी मी तिङ नासरतकी येशू मुला राङ नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 72लोङ पत्रुसकी “मिन, ङे ती मीला ङो राङ मेशेवी।” सिनी न क्‍याल्‍सुङ। 73चेयी ज्‍युक्‍ला ते लानी देतुप मीतिवी पत्रुसकी चाला वानी, “वुतुङ के ख्‍युरुङ तिवी परकी मी राङ यिन, च्‍यिलासिसिन ख्‍योरो ताम्‍ङे लाप्‍ताङ ल्‍हासिन ख्‍युरुङ गालीलकी मी राङ यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 74तमा पत्रुसकी मङ डेरेङ शुनी न क्‍योलिन सिरा “वुतुङ के ङे तीला ङो राङ मेशेवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। तुक सिक्‍यालुङ्‍मे शार्क्येक च्‍यवु कुकुरी तेन्‍सुङ। 75तमा “च्‍यवु कुकुरी देन्‍दुप सिनाङ गोमाला ख्‍योरो ङला थेङ्‍मा सुम ङो मेशेवी सिवी।” सिनी येशूकी सुङ्‍गुप ति टेन्‍नी पत्रुस ति पाङ्‍ला गल्‍नी कशेन ङुसुङ।