Search form

मत्ती 4:23

येशूकी येन्‍देन नङ्‍गुप ताङ नेर्पुला टेक च्‍यितुप

(लूका ६:१७-१९)

23येशू गालील लुङ्‍बा तेरी कोरा ग्‍यकिन सिरा यहूदी छ्‍योखाङला सुङ लाप नङ्‍गुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कियी नम्‍बा बङीकी नेर्पुतिवा ताङ अमोछ्‍योवुतिवा तेरीला टेक च्‍यिसुङ।