Search form

मत्ती 4:25

25तुक क्‍यानी गालील लुङ्‍बा ताङ डेकोपोलिस ग्‍येसा ताङ यरूशलेम ग्‍येसा ताङ यहूदिया लुङ्‍बा ताङ यर्दन चङ्‍बु फर्केन नेज्‍युन मी मङ्‍मु खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।