Search form

मत्ती 5

येशूकी पम्‍दोकला सुङ नङ्‍गुप

(लूका ६:२०-२६)

1येशू मी माङ्‍छ्‍योकला थोङ्‍नी येचेक पम्‍दोकला फेप्‍नी ज्‍युसुङ। तमा खोकी लोमातिवा खोकी चाला लेसुङ। 2तमा खोकी तिवाला दुक सिनी सुङ्‍सुङ,

3“मोलाम थोपुप यिनो,

सेमला नरी कोन्‍छ्‍योकला छोलुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खाप ति तिवी ति यिनो।

4मोलाम थोपुप यिनो,

दुङल क्‍यानी ङुप्‍राङ कितुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी तिवाला टोङ्‍गु नङ्‍गितो।

5मोलाम थोपुप यिनो,

सेम बोल्‍मु वोतुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी तिवाला जम्‍बुलिङ ति तिवी ति यिन सिनी नङ्‍गितो।

6मोलाम थोपुप यिनो,

टेङ्‍बु छोलुपला सेमगी दिङ नेज्‍युन छासे नो कितुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन तिवी सेमला गोवुतिवा तेरी ङ्‍येकितो।

7मोलाम थोपुप यिनो,

मी यम्‍बाला च्‍यम्‍बा कितुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी तिवाला च्‍यम्‍बा क्‍या नङ्‍गितो।

8मोलाम थोपुप यिनो,

सेम टेङ्‍बु वोतुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन तिवी कोन्‍छ्‍योकला थोङ्‍गितो।

9मोलाम थोपुप यिनो,

क्‍येङ्‍सु गलुपतिवी पर्ला थिन ज्‍यितुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी तिवाला खोकी पेजा सिनी सुङ्‍गितो।

10मोलाम थोपुप यिनो,

कोन्‍छ्‍योककी कला ङ्‍येन्‍दुप तप्‍की छेटाङ दुङल ख्‍येलुपतिवा,

च्‍यिलासिसिन देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खाप ति तिवी ति यिनो।

11ख्‍यिराङला मोलाम थोपुप यिनो। चो पेला मीतिवी ङे थोक्‍ला ख्‍यिराङला मर्च्या कितुप ताङ छेटाङ तेरुप ताङ टेङ्‍बु मेतुप ताम्‍ङे बङी लाप्‍नी मेलोवा किवी, 12ती पेला ख्‍यिराङ गा किसा, च्‍यिलासिसिन देवाच्‍येनला ख्‍यिराङला छ्‍यक्‍तक ग्‍येर्पु थोप्‍कितो। ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला वावु कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला साङ मीतिवी तुक राङ क्‍यानी छेटाङ बिन्‍सुङ।”

छ ताङ वोसिर

(मर्कूस ९:५०; लूका १४:३४-३५; ११:३३)

13“ख्‍यिराङ ति जम्‍बुलिङकी छ यिन। दोजो छकी छेटोक तोर्सुङ सिसिन चुक क्‍यानी येलुङ छेटोक जो थुप्‍किवी रो? ती याङ काङ साङ फेन मोथोवु गल्‍नी पाङ्‍ला क्‍युर्नी मी काङ्‍बी वोक्‍ला लेपुप तिराङ यिन।

14ख्‍यिराङ ति जम्‍बुलिङकी वोसिर यिन। पम्‍दोकला वोतुप ग्‍येसा ति बानी ज्‍योक मुथुपी। 15सी साङ दिप्‍ली च्‍येनी शोमकी वोक्‍ला मोज्‍योकिवी, यिने खाङ्‍बी नाङ्‍ला वोतुप मीतिवा तेरीकी थोङ्‍गुप दासाला ज्‍योकिवी। तुक क्‍यासिन खाङ्‍बी नाङ्‍ला वोतुपतिवा तेरीकी ठछ्‍येली थोङ्‍गिवी। 16ती दोके ख्‍यिरा वोसिर ति मीतिवी चिप्‍ला ग्‍यक च्‍यिनी तिवी ख्‍यिरा क्‍यावु लाका ल्‍यामु थोङ्‍नी देवाच्‍येनला ज्‍यु वोतुप ख्‍यिरा पपा कोन्‍छ्‍योकला सोवा देक च्‍यी।”

मोशाकी ठिमकी कोर्ला सुङ्‍गुप

(लूका १६:१७)

17“ख्‍यिरा ङला मोशाकी ठिमतिवा ताङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी लापुप ताम्‍ङेतिवा ना तोङ्‍गुपला वावु यिन सिनी नासाम मातोङ। ङ याङ ना तोङ्‍गुपला वावु मिन, यिने तिवा तेरी छे ज्‍यितुपला वावु यिन। 18वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, देवाच्‍येन ताङ जम्‍बुलिङ तोर्नी मागल्‍वा सेक्‍ला ती ठिमला वोतुप छिक च्‍यिक साङ मातोर्नी तेरी छेकिवी। 19ती तप्‍की सी खोरुङ साङ दी ठिमला वोतुप क टिक्‍पे यीला माङ्‍येन्‍नी मी यम्‍बातिवाला साङ तुकै राङ कितुप लोप्‍किवे, तीला देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खापला तेरी सिनाङ छ्‍युङा सिनी सिवी। सी खोरुङ साङ दी कतिवाला ङ्‍येन्‍नी मी यम्‍बातिवाला साङ तुकै राङ कितुप लोप्‍किवे, तीला देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खापला छ्‍ये सिनी सिवी। 20तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिराङ ति फरिसी छोक्‍पाकी मीतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी सिनाङ मङ टेङ्‍बु मेसुङ सिसिन देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खापला शुकुप मेङ्‍येवी।”

ङ्‍यिर्मु मिकिवु कोर्ला सुङ्‍गुप

21“तोङ्‍ला कोन्‍छ्‍योककी ख्यिरा हङ्‍गावातिवाला ‘मी मासे। सी मी सेकिवे, तीला ठिम फोकिवी।’ सिनी सुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा थोनी वोच्‍यु। 22यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, चुका मी तीकी अच्‍युनुपतिवाला ङ्‍यिर्मु किवे, तीला कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या फोकिवी। तमा चुका मी तीकी अच्‍युनुपतिवाला ताम्‍ङे मेलोक्‍पा सिवे, तीला ठिम्‍खाङला क्‍योल्‍गिवी। तुक राङ क्‍यानी चुका मी तीकी अच्‍युनुपतिवाला अम्‍बारङ्‍शिङ सिवे, ती ति ङ्‍येलाकी मे नाङ्‍ला ख्‍येल्‍गिवी। 23ती तप्‍की दोजो ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योकला बुल्‍वा बुलुप पेला ख्‍योरो तेन्‍दोकला अच्‍युनुपतिवाला ङ्‍यिर्मु लङ्‍गुप ताम्‍ङे नासाम शार्सुङ सिसिन 24ख्‍योरो बुल्‍वा ति बुल्‍वा बुलुप दासाला राङ ज्‍याक्‍नी गोमाला ती अच्‍युनुपतिवाला गल्‍नी तिवी मुला थिन। ती ज्‍युक्‍ला लोङ वानी कोन्‍छ्‍योकला बुल्‍वा पुल।

25ख्‍युरुङला क्‍येन तेरुप मी ताङ मुला ठिम्‍खाङला डोप पेला लामला राङ तीकी मुला थिन। मिसियाङ तीकी ख्‍युरुङला ठिम तोङ्‍गुप तीला चेक तेकिवी। तमा ती ठिम तोङ्‍गुप तीकी ख्‍युरुङला मक्‍मीकी लकला चेक तेनी चोन्‍खाङला उप ज्‍यिकिवी। 26वुतुङ के ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ख्‍योरो डेवा च्‍यिक साङ मालुवा क्‍यानी तेरी मातेवा सेक्‍ला ख्‍युरुङ ती चोन्‍खाङ नेसुर थेन मुथुप्‍तो।”

शम्‍डेनकी कोर्ला सुङ्‍गुप

27“कोन्‍छ्‍योककी मोशाला नङ्‍गुप ठिमला ‘शम्‍डेन माकी।’ सिक्‍यावु ति ख्‍यिरा थो वोच्‍यु। 28यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन। सी पुम्‍पेजाला शम्‍डेन कितुप नोनी ल्‍हेवे, तीकी गोमाला के खोरो सेमला शम्‍डेन क्‍यावु यिन। 29दोजो ख्‍योरो यावी थाकाकी मिककी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिकिवी सिसिन ती मिक ति थेन्‍नी क्‍युर। ख्‍योरो तेरी जु ङ्‍येलाला लुम्‍बुप सिनाङ जुकी येन्‍लक च्‍यिक मेतुप ति ल्‍यामु यिन। 30येलुङ ख्‍योरो लाक्‍पा यावी ख्‍युरुङला दिक्‍पा कि ज्‍यिकिवी सिसिन तीला च्‍येनी क्‍युर। ख्‍योरो जु तेरी ङ्‍येलाला लुम्‍बुप सिनाङ जुकी येन्‍लक च्‍यिक मेतुप ति ल्‍यामु यिन।”

जप्‍राङ टलुप कोर्ला सुङ्‍गुप

(मत्ती १९:९; मर्कूस १०:११-१२; लूका १६:१८)

31“येलुङ मोशाकी ठिमला ‘सी खोरो पेर्मीला क्‍युर्नी ज्‍योकिवे, तीकी ती पेर्मीला टलुप यिकी टिनी तेर गोकिवी।’ सिनी टि वे। 32यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, सी शम्‍डेन क्‍यावु तप्‍की मिसिन खोरो पेर्मीला क्‍युर्नी ज्‍योकिवे, तीकी ती पेर्मीला शम्‍डेन कि च्‍यितुप यिन। तमा सी क्‍युर्नी ज्‍यकुप पुम्‍पेजाला जेन्‍दी किवे, तीकी साङ शम्‍डेन क्‍यावु राङ यिन।”

न क्‍योलुपकी कोर्ला

33“तोङ्ला मोशाकी ठिमला ख्यिरा हङ्‍गावातिवाला ‘ख्‍योरो जिनोक जोनी न माक्‍योल, तमा कोन्‍छ्‍योकला न क्‍यलुप ति तेरी की।’ सिनी सिक्‍यावु ति ख्‍यिरा थोनी वोच्‍यु। 34यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, न क्‍योलुप तिरुङ माक्‍योल। देवाच्‍येनकी मिङला साङ न माक्‍योल, च्‍यिलासिसिन ती ति कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍ठिक यिन। 35तमा जम्‍बुलिङकी मिङला साङ न माक्‍योल, च्‍यिलासिसिन ती ति कोन्‍छ्‍योककी खोरे शाप ज्‍योकुप दासा यिन। यरूशलेमकी मिङला साङ न माक्‍योल, च्‍यिलासिसिन ती ति चोछ्‍येवु ग्‍येल्‍वु कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येसा यिन। 36ख्‍योरो गोला साङ न माक्‍योल, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ रङगी र्‍हे ङ्‍येङ्‍मा यी साङ कर्मु याङ्‍ना नक्‍पु जो मुथुपी। 37ख्‍यिरा ताम्‍ङे ति यिन्‍सिन यिन, मिन्‍सिन मिन, तोजोयी तिराङ सी। ती सिनाङ ल्‍हक्‍पा लापुप ति दुक्‍टा नेमा वावु यिन।”

ङ्‍येन लङ्‍गुप कोर्ला सुङ्‍गुप

(लूका ६:२९-३०)

38“येलुङ मोशाकी ठिमला ‘मिककी थोक्‍ला मिक ङ्‍येन लङ्‍गुप, से थोक्‍ला स ङ्‍येन लङ्‍गुप।’ सिक्‍यावु ति ख्‍यिरा थोनी वोच्‍यु। 39यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिराङला मेलोक्‍पा कितुपतिवाला काङ साङ ङ्‍येन मालाङ। सी ख्‍योरो डम्‍बा यावाला बेप्‍किवे, तीला यम्‍बा थाकाकी डम्‍बा साङ जेनी बिन। 40दोजो मी ललाइकी ख्‍योरो तेन्‍दोकला लानी ठिम्‍खाङला शुवा ग्‍यप्‍नी ख्‍योरो तेतुङ ठोकुप छोल्‍सिन तीला ख्‍योरो छ्‍योवा साङ बिन। 41येलुङ मी ललाइकी ख्‍युरुङला तीकी मुला किलोमिटर च्‍यिक डोप सिनी वुर्च्युम ग्‍यप्‍सिन तीकी मुला किलोमिटर ङ्‍यी सेक ग्‍युक। 42ख्‍योरो मुला लोङ्‍गुपतिवाला बिन, तमा ख्‍योरो मुला छ्‍यावा किन्‍दुपतिवाला छ्‍यावा मेतेर सिनी मासिर।”

डतिवाला च्‍यम्‍बा कितुप कोर्ला सुङ्‍गुप

(लूका ६:२७-२८, ३२-३६)

43“तमा येलुङ ‘ख्‍योरो युल्‍वातिवाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की, डतिवाला ति ङ्‍यिङ्‍मर की।’ सिक्‍यावु ति ख्‍यिरा थोनी वोच्‍यु। 44यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा डतिवाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की, ख्‍यिराङला छेटाङ तेरुपतिवी थोक्‍ला मोपोर की। 45तुक क्‍यासिन ख्‍यिराङ ति देवाच्‍येनला ज्‍यु वोतुप पपा कोन्‍छ्‍योककी पेजातिवा च्‍युङ्‍गिवी, च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी मी ल्‍यामु ताङ मेलोवा ङ्‍यिकरला ङ्‍यिमी वोसिर ग्‍यक ज्‍यिकिवी, तमा मी टेङ्‍बु ताङ मेटेङ्‍बु ङ्‍यिकरला छ्‍यर्वा ग्‍यक ज्‍यिकिवी। 46दोजो ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुपतिवाला तिराङ ख्‍यिरा ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी सिसिन ख्‍यिराङला काङ छ्‍यक्‍तक थोप्‍किवी रो? काङ से दुतुपतिवी साङ तुकै राङ मिकिवी रो? 47ख्‍यिरा रङगी अच्‍युनुपतिवाला तिराङ ताङ्‍देन किवी सिसिन ख्‍यिराङ मी यम्‍बा सिनाङ मङ काङ ल्‍यामु वे रो? काङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवी साङ तुकै राङ मिकिवी रो? 48तुक क्‍यानी देवाच्‍येनला ज्‍यु वोतुप ख्‍यिरा पपा कोन्‍छ्‍योक तेरी ताम्‍ङेला टेके वोतुप दोके ख्‍यिराङ साङ तेरी ताम्‍ङेला टेके वुङ गोकिवी।”