Search form

मत्ती 8

येशूकी जे ग्‍यपुप मीला टेक च्‍यितुप

(मर्कूस १:४०-४५; लूका ५:१२-१६)

1तमा येशू पम्‍दोक नेमा मर फेप्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योक खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। 2ती पेला ते जे ग्‍यपुप मी यी खोकी चाला वानी पुमुङ सला चुनी, “ओ चोवो, चोवोकी नोवा वोसिन ङला टेक ज्‍यि थुप्‍किवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 3तमा खोकी तीला खोरे छ्‍याक ज्‍याक्‍नी दुक सुङ्‍सुङ, “ङला नो वे, ख्‍युरुङ टेक्‍शी!” खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे तीकी नेजु ति टेक्‍सुङ। 4तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “दी ताम्‍ङे ति सुला साङ मालाप, तमा ख्‍युरुङ कोङ्‍यारकी चाला गल्‍नी ख्‍योरो जु छ्‍या तेन। तमा मोशाकी ठिमला वोतुप दोके बुल्‍वा पुल्‍नी ख्‍युरुङ टेकुप ति मीतिवाला हाक्‍को च्‍यी।”

येशूकी रोमी मक्‍मी छ्‍येकी लावाला टेक च्‍यितुप

(लूका ७:१-१०)

5येशू कफर्नहुमला फेपुप पेला ते रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये यी खोकी चाला वानी दुक सिनी गोङ्‍बा शुसुङ, 6“ओ चोवो! ङे लावा यी काङ्‍बा लाक्‍पा शोरुप नेजु ग्‍यप्‍नी छासे दुक्‍पा ङ्‍येनी ङ्‍यासाला राङ ङ्‍यिलोङ वे।” 7तमा येशूकी तीला “ङ गल्‍नी तीला टेक ज्‍यितिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 8यिने मक्‍मी छ्‍ये तीकी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ चोवो! चोवोला ङे खाङ्‍बी नाङ्‍ला फेप शु छ्‍योवु ति ङ मे। चोवोकी सुङ तिराङ सुङ्‍सिनाङ ङे लावा ति टेकिवी। 9च्‍यिलासिसिन ङ साङ ङ सिनाङ मी छ्‍येकी ओङला देनी वे, तमा ङे ओङला साङ मक्‍मीतिवा वे। ङे तिवा च्‍यिकला ग्‍युक सिक्‍यासिन ती डिवी, च्‍यिकला शोक सिक्‍यासिन ती गिवी। तमा ङे लावा यीला दी की सिक्‍यासिन तीकी तुकै राङ किवी।”

10ती थोनी येशू छासे हलेवा क्‍यासुङ। तमा खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुप मीतिवी थाकाला ग्‍युर्नी दुक सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, इस्राएलकी मीतिवी पर्ला साङ दुका तेपा रम्‍बु याङ तन्‍दा सेक ङे माथोङ वे। 11तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, तेरी जम्‍बुलिङकी मीतिवा शरकी थाका नेसुर ताङ नुपकी थाका नेसुर वानी अब्राहाम ताङ इसहाक ताङ याकूबकी मुला देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खापकी डेनला देतुप ङ्‍येकितो। 12यिने ते ग्‍येल्‍खापला दे गोवु गिपातिवा ति ङ्‍येलाला क्‍युर्कितो, तमा तिवा ते ङुप्‍राङ कियी स मुर्कितो।” 13मीतिवाला तुक सुङ्‍सिमा येशूकी ती मक्‍मी छ्‍ये तीला “त याङ ख्‍युरुङ खाङ्‍बाला ग्‍युक! ख्‍योरो तेपा क्‍यावु दोके च्‍युङ्‍गितो।” सिनी सुङ्‍सुङ। ती पेला राङ तीकी लावा ति टेक्‍नोक।

येशूकी नेर्पु बङीला टेक च्‍यितुप

(मर्कूस १:२९-३४; लूका ४:३८-४१)

14तेसुर येशू पत्रुसकी खाङ्‍बा फेप्‍सुङ। ते पत्रुसकी यिवी ति छा ग्‍यप्‍नी ङ्‍यासाला ङ्‍यिलोङ वोतुप थोङ्‍सुङ। 15तमा खोकी छ्‍याक ति तीकी लाक्‍पाला रेक्‍सुङ, रेक्‍सिमा शार्क्येक तीकी छा ग्‍यपुप ति तोर्सुङ। ती ज्‍युक्‍ला ती ति लानी खोला शब्‍ज्‍यी पुल्‍सुङ।

16ती छेर्मु सोर्‍हिपला मीतिवी डेकी कुलुप मी बङीला खोकी चाला टिनी लेसुङ। तमा खोकी सुङ नेसुर राङ डेतिवाला थेन्‍नी तिवा तेरीला टेक च्‍यिसुङ। 17ती ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यशैया नेसुर

“खोकी दाक्‍पी जुकी अमोछ्‍योवु खोरे राङ लासुङ,

तमा दाक्‍पी नेजुतिवा खोरे राङ खुर्सुङ।”

सिनी सुङ्‍गुप सुङ ति तेरी छेवुला राङ दुकै च्‍युङ्‍गुप यिन।*

येशूला तिङ्‍योकुपकी कोर्ला

(लूका ९:५७-६२)

18येशूकी खोरो गारी गुरीला मी माङ्‍छ्‍योक जोम्‍बुप थोङ्‍सिमा लोमातिवाला ग्‍येम्‍छो फर्केन डोप सिनी सुङ्‍सुङ। 19तमा यहूदी छ्‍योकी गेकेन मिरा च्‍यिक खोकी चाला वानी “गेकेन, गेकेन कनी फेप्‍किवे, ङ ते राङ तिङ्‍योकिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 20ती थोसिमा येशूकी तीला “च्‍यिप्‍च्‍याङतिवी ति देतुप फुक वे, नामगी च्‍यच्‍युमतिवी ति देतुप छाङ वे। यिने ङ मी पुज्‍युङला याङ कनी साङ देसा मिन्‍दुक।” सिनी सुङ्‍सुङ। 21तमा ते वोतुप लोमातिवी पर ने मिरा च्‍यिककी “चोवो, गोमाला गल्‍नी ङे पपा कल्‍दोक कि च्‍यी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 22यिने येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “शेप मीकी शेपतिवाला कल्‍दोक कि च्‍यी, तमा ख्‍युरुङ ति ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो।”

येशूकी लुङ छ्‍यर्वाला कुसुमी दे च्‍यितुप

(मर्कूस ४:३५-४१; लूका ८:२२-२५)

23तमा येशू टुला जेनी खोकी लोमातिवा ताङ मुला ग्‍येम्‍छो शानी फेपुप छाल्‍सुङ। 24ती पेला ते ग्‍येम्‍छोला शार्क्येक कशेन लुङ छ्‍यर्वा ग्‍यप्नी तिवा जेवु टु ति छ्‍यी बालापला नुम डोप छाल्‍सुङ। यिने ती पेला येशू ति ङ्‍यी गाल्‍नोक। 25तमा लोमातिवा येशूकी चिप्‍ला वानी खोला लोङ्‍यिन सिरा “ओ चोवो, ङ्‍यिराङला र्‍होक्‍टे की! ङ्‍यिराङ नुम्‍नी शेप छाल्‍सुङ।” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 26तमा येशू शेङ्‍नी तिवाला “ओ तेपा अला मेतुप टेङ! ख्‍यिराङ च्‍यिला ज्‍यिवा किवी?” सिनी सुङ्‍नी ती लुङ छ्‍यर्वा ताङ छ्‍यी बालापला वोरु तेन्‍सिमा ती ग्‍येम्‍छो ति छासे कुसुमी गाल्‍सुङ। 27ती थोङ्‍नी लोमातिवा ति छासे हलेवा लानी, “ओए, दी याङ चुका परकी मी यिन? लुङ छ्‍यर्वा ताङ ग्‍येम्‍छोकी साङ खोकी कला ङ्‍येन्‍गिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।

डेकी कुलुप मी ङ्‍यीला टेक च्‍यितुप

(मर्कूस ५:१-२०; लूका ८:२६-३९)

28तमा येशू ग्‍येम्‍छो फर्केन गदरिनीकी मीतिवी लुङ्‍बाला लेप्‍सुङ। ती पेला डेकी कुलुप मी मिरा ङ्‍यी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक नेमा वुङ्‍यिन कितुप ति येशूकी ठेसुङ। तिवा मीतिवाला छासे ज्‍यिवा लङ्‍गुप तप्‍की सु साङ ती लामला डो मुथुप्‍नोक। 29येशूला थोङ्‍सिमा तिवा च्‍यार ग्‍यकिन सिरा “ओ कोन्‍छ्‍योककी सेवु, ख्‍योरे ति ङ्‍यिरा मुला काङ तम्‍जी वे? ठिमकी तुजे माछेवाला राङ ख्‍युरुङ ङ्‍यिराङला दुक्‍पा तेरुपला फेवु यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। 30ती पेला ते फेचेक ग्‍यक्‍ला फाक्‍पातिवा बङी चोयिन नोक। 31ती डेतिवी येशूला गोङ्‍बा शुनी, “ख्‍योरे ङ्‍यिराङला तेन तोङ्‍गुप राङ यिन्‍सिन ङ्‍यिराङला ती फाक्‍पातिवी नाङ्‍ला शुक च्‍यी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 32तमा खोकी तिवाला “ग्‍युक!” सिनी क नङ्‍सिमा ती डेतिवा थेन्‍नी फाक्‍पातिवी नाङ्‍ला शुसुङ। शुसिमा ती फाक्‍पातिवा तेरी चे थाकाला छ्‍योङ्‍बाल गल्‍नी ती चे नाङ्‍ला नुम्‍नी शिसुङ। 33तमा फाक्‍पा चोपतिवा टोन गल्‍नी ग्‍येसाकी मीतिवाला ती तेरी ताम्‍ङे ताङ डेकी कुलुप मीतिवाला च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे शेसुङ। 34ती थोनी ग्‍येसाकी मीतिवा तेरी थेन्‍नी येशूला ठेतुपला वासुङ। येशूला ठेसिमा तिवी खोला खोप्‍रे लुङ्‍बा नेसुर फेप सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।