Search form

मत्ती 8:14

येशूकी नेर्पु बङीला टेक च्‍यितुप

(मर्कूस १:२९-३४; लूका ४:३८-४१)

14तेसुर येशू पत्रुसकी खाङ्‍बा फेप्‍सुङ। ते पत्रुसकी यिवी ति छा ग्‍यप्‍नी ङ्‍यासाला ङ्‍यिलोङ वोतुप थोङ्‍सुङ।