Search form

मत्ती 9

लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला येशूकी टेक च्‍यितुप

(मर्कूस २:१-१२; लूका ५:१७-२६)

1तेसुर येशू टुला जेनी ग्‍येम्‍छो फर्केन फेप्‍नी खोरो युलला लोक्‍सुङ। 2ते मीतिवी सप्‍तेन खला ङ्‍यिलोकुप लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मी यीला खोकी चाला खुर्नी वासुङ। तिवी तेपा थोङ्‍नी येशूकी ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप तीला “ओ पुज्‍यो, ङाडेङ की। ख्‍योरो दिक्‍पा तानी वे।” सिनी सुङ्‍सुङ। 3तमा यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी खोप्‍रे सेमला “दीकी याङ कोन्‍छ्‍योकला के मारे तोङ्‍गिनोक।” सिनी नासाम ताङ्‍नोक। 4तिवी तुका नासाम तङ्‍गुप ति येशूकी हाक्‍कोनी तिवाला दुक सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ च्‍यिला दुका नासाम मेलोवा तोङ्‍गिवी? 5‘ख्‍योरो दिक्‍पा तासुङ।’ सिरुप ताम्‍ङे ताङ ‘ख्‍युरुङ लानी यु।’ सिरुप ताम्‍ङे नाङ्‍ला चुका ति मङ जोल्‍हमु यिन? 6यिने ङ मी पुज्‍युङला दी जम्‍बुलिङला दिक्‍पा ता ज्‍यितुप ओङ वे सिरुप ति ख्‍यिराङला हाक्‍को ज्‍यितिन।” तमा खोकी ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप तीला “ख्‍युरुङ खोक लो। तमा ख्‍योरो सप्‍तेनतिवा खुर्नी ख्‍योरो खाङ्‍बा ग्‍युक।” सिनी सुङ्‍सुङ। 7खोकी तुक सुङ्‍सिमा ती मी ति खोक लानी खोरो खाङ्‍बा गाल्‍सुङ। 8ती थोङ्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योक ज्‍यिवा क्‍यानी मीतिवाला दुका ओङ नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ।

येशूकी मत्तीला पेतुप

(मर्कूस २:१३-१७; लूका ५:२७-३२)

9तेसुर येशू फेपिन कितुप पेला मत्ती सिरुप से दुतुप मी यी से दुतुप लेखुङला देन वोतुप थोङ्‍सुङ। तमा खोकी तीला “ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो।” सिनी सुङ्‍सुङ। खोकी तुक सुङ्‍सिमा ती खोक लानी खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।

10ती ज्‍युक्‍ला येशू ताङ खोकी लोमातिवा मत्तीकी खाङ्‍बाला सोल शेवुला ज्‍युसुङ। ते से दुतुपतिवा ताङ यम्‍बा दिक्‍छेनतिवा साङ बङी वानी खोतिवी मुला देसुङ। 11ती थोङ्‍नी फरिसीतिवी येशूकी लोमातिवाला “ख्‍यिरा गेकेनकी च्‍यिला से दुतुपतिवा ताङ दिक्‍छेनतिवी मुला देनी सोल शेवु यिन?” सिनी टिसुङ। 12ती थोनी येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “नेजु मेतुपतिवाला याङ आम्‍ज्‍यी मोगोवी, यिने नेर्पुतिवाला याङ गोकिवी। 13ख्‍यिराङ गल्‍नी ‘ङला गोवु ति बुल्‍वा मिन, यिने च्‍यम्‍बा यिन।’ सिरुप सुङगी तेन्‍दोक ति काङ यिन सिनी ल्‍यामो लोप। ङ ति खुरुङ राङ मी टेङ्‍बु यिन सिरुपतिवी थोक्‍ला मिन, यिने खुरुङ दिक्‍छेन यिन सिरुपतिवाला कतोङ्‍गुपला वावु यिन।”

येशूकी ङ्‍युङ्‍नेकी कोर्ला टिवा क्‍यावु

(मर्कूस २:१८-२२; लूका ५:३३-३९)

14ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी लोमातिवा येशूकी चाला वानी दुक सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिराङ ताङ फरिसीतिवा नरी नरी ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गिवी, यिने ख्‍योरे लोमातिवा ति च्‍यिला ङ्‍युङ्‍ने मुर्‍हुङ्‍गिवी?” 15येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “माक्‍पा खोप्‍रे मुला वोतुप पेला सेक याङ जेन्‍दीकी डेन्‍बुतिवा दुङल किवी रो? यिने माक्‍पाला ठोनी डोप तुजे यी गिवी, ती तुजेला ति तिवी ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गिवी।

16सी साङ मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बाला ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा मग्‍यकिवी। ग्‍यप्‍सिन ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा ति कुम्‍नी मज्‍या ङि्‍यङ्‍बा ति मङ रल्‍गिवी। 17तुक राङ क्‍यानी सी साङ क्‍वा ग्‍यिवु ङ्‍यिङ्‍बी नाङ्‍ला गुन्‍डुम छ्‍याङ सम्‍बा मुलुकी। लुक्‍सिन क्‍वा ग्‍यिवु फेक रल्‍नी गुन्‍डुम छ्‍याङ पेकिवी, तमा क्‍वा ग्‍यिवु साङ ना डिवी। गुन्‍डुम छ्‍याङ सम्‍बा ति क्‍वा ग्‍यिवु सम्‍बी नाङ्‍ला लुक्‍सिमा तिराङ ती ङ्‍यिकर लुकिवी।”

शेप पुम ताङ नावु पुम्‍पेजा

(मर्कूस ५:२१-४३; लूका ८:४०-५६)

18येशूकी ती ताम्‍ङे सुङ्‍यिन कितुप पेला यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये यी खोकी चाला वानी पुमुङ सला चुनी, “ओ गेकेन, ङे पुम मलोक शिसुङ। यिने गेकेन फेप्‍नी तीकी जुला छ्‍याक ज्‍याक नङ्‍सिन ती ति सेन्‍बु लङ्‍गिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 19ती थोसिमा येशू शेङ्‍नी तीकी तिङ्‍ला फेप्‍सुङ, तमा खोकी लोमातिवा साङ खोकी मुला गाल।

20खोतिवा फेपिन कितुप पेला लो च्‍यिङ्‍ङी नेज्‍युन ठक थेन्‍दुप नेजु वोतुप पुम्‍पेजा यी येशूकी तिङ नेसुर वानी खोकी नम्‍साकी गारीला रेक्‍सुङ। 21च्‍यिलासिसिन तीकी सेमला खोकी नम्‍साला तिराङ रेक्‍सिनाङ खोरो नेजु ति टेकिवी सिनी नासाम ताङ्‍नोक। 22तमा येशू ख्‍युर ग्‍युर्नी ती पुम्‍पेजा तीला ल्‍हानी, “ओ पुमो, ख्‍युरुङ ङाडेङ की। ख्‍योरो तेपा क्‍यावु तप्‍की ख्‍युरुङ टेक्‍सुङ।” सिनी सुङ्‍सुङ। खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती पुम्‍पेजा ति टेक्‍सुङ।

23तेसुर येशू ती यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍येकी खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी ल्‍हासालेन्‍सिन ते ग्‍येलिङ पुतुप मीतिवा ताङ मी माङ्‍छ्‍योक ङुप्‍राङ ताङ हराङ हुरुङ कियी वोतुप थोङ्‍सुङ। 24ती थोङ्‍सिमा खोकी तिवाला “ख्‍यिराङ तेरी पाङ्‍ला ग्‍युक। दी पुम याङ शेप मिन, ङ्‍यिलोकुप तिराङ यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। ती थोसिमा मीतिवी खोला मर्च्या क्‍यानी गोटे क्‍यासुङ। 25तमा मी माङ्‍छ्‍योकला पाङ्‍ला तेन ताङ्‍सिमा येशू नाङ्‍ला शुनी ती पुमकी लाक्‍पाला जिम्‍सिमा ती पुम ति खोक लासुङ। 26तमा ती ताम्‍ङे ति लुङ्‍बाकी तेरी दासाला टाम्‍सुङ।

मिक मोथोङ्‍गुप मी ङ्‍यीला मिक थोङ्‍गुप जोवु

27तेसुर येशू फेपिन कितुप पेला मिक मोथोङ्‍गुप मी मिरा ङ्‍यीकी “ओ दाऊदकी गिपा येशू! ङ्‍यिराङला च्‍यम्‍बा की।” सिनी वोरु देनिन सिरा खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। 28येशू खाङ्‍बी नाङ्‍ला फेप्‍सिमा ती मिक मोथोङ्‍गुपतिवा साङ खोकी चाला वासुङ। तमा येशूकी तिवाला “काङ ङे दी कि थुप्‍किवी सिनी ख्‍यिराङ तेपा किवी?” सिनी टिसुङ। तमा तिवी “लसे चोवो, ङि्‍यराङ तेपा कितिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29तमा खोकी तिवी मिकला रेक्‍नी, “ख्‍यिरा तेपा क्‍यावु दोके राङ डोशी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 30खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे तिवी मिक ति शार्क्येक पेसुङ। तमा येशूकी तिवाला दी ताम्‍ङे ति सुला साङ मासिर सिनी क नाङ्‍सुङ। 31यिने तिवा गल्‍नी येशूकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाकाकी कोर्ला लुङ्‍बा तेरीला टाम्‍सुङ।

मी कुवाला ताम्‍ङे लप थुपुप जोवु

32तमा तिवा तेसुर थेन्‍नी गल्‍सिमा मीतिवी डेकी कुल्‍नी कुवा गलुप मी यीला येशूकी चाला टिनी लेसुङ। 33तमा येशूकी ती डे तीला तेन्‍सिमा ती मी कुवा ति ताम्‍ङे लप थुपुप गाल्‍सुङ। ती थोङ्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योक छासे हलेवा क्‍यानी, “इस्राएल लुङ्‍बाला दुका लाका याङ नाम्‍साङ माथोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 34यिने फरिसीतिवी “तीकी डेकी ग्‍येल्‍वु शैतानकी ओङ नेमा राङ डेतिवाला देन्‍गिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।

सप्‍ले दुतुप मी ङ्‍युङ्‍मु वोतुप

(मर्कूस ६:३४; लूका १०:२)

35तमा येशू तेरी ग्‍येसा ग्‍येसा ताङ युल युलला फेप्‍नी यहूदी छ्‍योखाङतिवाला येन्‍देन नङ्‍नी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कियी सिरा नेजु नम्‍बा बङी वोतुप तेरी नेर्पुतिवा ताङ अमोछ्‍योवुतिवा तेरीला टेक च्‍यिसुङ। 36मी माङ्‍छ्‍योक थोङ्‍सिमा येशूकी सेमला छासे ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लानोक, च्‍यिलासिसिन तिवा गोठाला मेतुप लुक दोके दुक्‍पा ङ्‍येन्‍नी यर्मिन मर्मिन गाल्‍नोक। 37ती तप्‍की खोकी खोरे लोमातिवाला दुक सुङ्‍सुङ, “सप्‍ले दु गोवु ति बङी वे, यिने सप्‍ले दुतुप मीतिवा ङ्‍युङ्‍मु वे। 38तुक क्‍यानी सप्‍लेकी ज्‍यिन्‍दाक कोन्‍छ्‍योकला सप्‍ले दुतुप मीतिवा तोङ सिनी गोङ्‍बा शु।”