Search form

Ester 2:13

13Te nuu kenta ja kiꞌin in suchi siꞌi, te kuu kakan mai ndiꞌi nani guaa kuu ja kuini mai ja ndukutui, te kei veꞌe nuu ka oo suchi siꞌi yun kiꞌin guaa ndee jinoi veꞌe nuu oo maa rey.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index