Search form

Ester 2:16

16Yun te ni ka jinsiaꞌa ña jin Ester nuu veꞌe tniuu nuu oo maa rey Asuero, yoo kuu uja ja kuu yoo nani Tebet, kuia kuu uja ja tatnuni de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index