Search form

Ester 2:19

Ni xtuu Mardoqueo tee ka kuini ja vi kaꞌni rey

19Te nuu ni ka ndututu suchi siꞌi ndutu yun jichi kuu uu, te yun ni nukoo Mardoqueo yeꞌe rey.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index