Search form

Ester 2:20

20Te Ester, chi saa ni tu kaxtnoꞌi na ndenu kuu ñui ni na xiin tnaꞌa kuikin kui, nagua ni tatnuni Mardoqueo, chi saa ni osaꞌa Ester nagua ni skuaꞌa ña de ja skunkui tnoꞌo kaꞌan de nuu ni jito ña de ja ni jaꞌnui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index