Search form

Ester 2:23

23Te ni ka nduku tnoꞌo de siki tnoꞌo yun, te nuu ni ka jini de ja ndija, te nduu tee ka netniuu yun ni ka jatakaa de ja ni ka skueꞌne ña de in nuu yutnu. Te ndiꞌi tnoꞌo yun ni jinkoso jin nuu maa rey nuu liuru ja ka jinkoso ndiꞌi kuentu maa ñuu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index