Search form

Ester 3:12

12Yun te ni ka kana de tee ka tee tutu maa rey kiuu uxi uni yoo xtnañuꞌu ja ndakiꞌin kuia, te ni ka tee yun ndiꞌi nagua ni tatnuni maa Amán, ja kuaꞌan nuu tee ni chitniuu maa rey vi nuu tee ka tatnuni kuaꞌa ñuu vi nuu tee ka netniuu taka ñuu. Te ni ka tee de nagua ka tee maa ñayiu in in ñuu vi saꞌan ja ka kaꞌan mai in in ñuu. Ni ka tee de jin sivi maa rey Asuero, te ni ka kani de seyu maa rey.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index