Search form

Ester 5:2

2Te nuu ni jini de reina Ester ja nukuiin ña yuyeꞌe yun, te ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña de, te ni skata de yutnu tuu de ja kuu oro nee de yun ichi nuu ña. Yun te ni jaꞌan Ester, te ni tnii ña xtuu yutnu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index