Search form

Ester 6:14

14Te vi nini ka kaꞌan ka de jin Amán, te ni jinokuei ni tee ka jinokuechi nuu rey, te ñama kuiti ni ka jaka ña de jin Amán ja kuaꞌan de viko ni savaꞌa Ester.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index