Search form

Ester 8:15

15Yun te ni kee Mardoqueo nuu veꞌe tniuu nuu oo rey, niꞌnu de saꞌun ndiꞌi vi kuijin, te ñuꞌu xini de in corona kaꞌnu ja kuu oro vi in saꞌun tikani vii ndevaꞌa ja kuu lino ja kuaꞌa nditnu. Te ndiꞌi ñayiu maa ñuu Susa ni ka kanai ja kusii ndevaꞌa ini.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index