Search form

Ester 9

Ni ka ndaxtenaa ña ñayiu judio jin ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin

1Te vi maa kiuu uxi uni yoo uxi uu ja nani yoo Adar, kuu kiuu ja skunkuu ja vi saꞌa de tnoꞌo ni tatnuni rey. Te kiuu yun ka ndetu tee ka kaꞌan uꞌu ña jin ñayiu judio ja vi na vi kitu xiaꞌan ña de. Su saa suaꞌa yata ni kuu, chi saa maa ñayiu judio ni ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin. 2Chi ndiꞌi ñuu nuu tatnuni rey Asuero ni ka ndututu mamaa ñayiu judio ñuu nuu ka oo de, nagua ja vi kaxin tnaꞌa de jin tee ka nduku ja vi xnaa ña. Te ni in ñayiu, ña ni ka kundee ini ja vi kaxin tnaꞌa jin ñayiu judio, chi ni ka yuꞌu ña ñayiu ndiꞌi ñuu. 3Te ndiꞌi tee ka netniuu taka ñuu, tee ni chitniuu maa rey vi tee ka tatnuni, vi tee ka nee tniuu naꞌnu, ni ka chituu de ñayiu judio, chi ni ka yuꞌu de Mardoqueo. 4Chi in tee kaꞌnu ni kuu Mardoqueo nuu veꞌe tniuu ja oo maa rey, te ni kenta ja teku tnoꞌo de ndiꞌi ñuu. Te in kiuu in kiuu ka kuaꞌan makusukun ka de nuu tniuu nee de.

5Te jin yuchi kani ni ka jaꞌni tee judio ndiꞌi tee ka kaꞌan uꞌu ña jin de ndee ni ka xnaa de. Te ni ka saꞌa de jin tee ka kaꞌan uꞌu ña yun ndee nagua kuaꞌa ka kuu ini maa de. 6Te maintnoꞌo ni maa ñuu kaꞌnu Susa ni ka jaꞌni tee judio uꞌun ciento teyii. 7Te suni ni ka jaꞌni de Parsandata vi Dalfón vi Aspata, 8Porata vi Adalía vi Aridata, 9Parmasta vi Arisai vi Aridai vi Vaizata, 10ja ni ka okuu ndi uxi seyii Amán, tee kuu seyii Hamedata, tee ni okaꞌan uꞌu ña jin ñayiu judio, su tu ni ka keꞌe saꞌun de ja ka nevaꞌa ndiyi ni ka jiꞌi yun.

11Te vi maa kiuu yun ni ka kaxtnoꞌo nuu rey nasaa ndiyi ni ka jiꞌi maa ñuu kaꞌnu Susa. 12Te jiñaꞌa rey nuu reina Ester:

―Ni ka jaꞌni tee judio uꞌun ciento teyii vi uxi seyii Amán maa ñuu kaꞌnu Susa yaꞌa, te na jiniu nagua ni ka saꞌa de sava ka ñuu nuu tatnuni rin. Su kaꞌan nagua kuu ja jikan ron, te na taa rin axi nagua kuu ja kuini ron, te na saꞌa rin ―jiñaꞌa de.

13Te jiñaꞌa Ester:

―Nuu ja jinkuaan ini maa ni, vi rey, te kuandetu ni ja suni xtnee na vi saꞌa tee judio ka oo ñuu Susa yaꞌa nagua ni ka saꞌa de jin tnoꞌo tatnuni ja oo kiuu vitna, te na vi katakaa linko de yiki kuñu ndi uxi seyii Amán ―jiñaꞌa ña.

14Te ni tatnuni rey ja saa vi saꞌa de. Te ni ka xtutenuu tnoꞌo tatnuni yun maa ñuu Susa, te ni ka jatakaa linko yiki kuñu ndi uxi seyii Amán. 15Te tee judio ja ka oo ñuu Susa yun, suni ni ka ndututu de kiuu uxi kuun yoo Adar, te ni ka jaꞌni ka de uni ciento teyii, su tu ni ka keꞌe saꞌun de ja ka nevaꞌa ndiyi ni ka jiꞌi yun.

16Te sava ka tee judio ja ka oo sava ka ñuu nuu tatnuni rey, suni ni ka ndututu de ja vi skaku niꞌnu de maa de nuu ndaꞌa tee ka kaꞌan uꞌu ña, te ni ka jaꞌni de uni xiko xaꞌun mil tee ka kaꞌan uꞌu ña, su tu ni ka keꞌe saꞌun de ja ka nevaꞌa ndiyi ni ka jiꞌi yun. 17Te kiuu uxi uni yoo Adar ni kuu siaꞌa, te ni ka ndatatu de kiuu uxi kuun maa yoo yun, te ni ka saꞌa de in kiuu viko ja ni ka kusii ini de.

Ni ka saꞌa ñayiu judio viko purim

18Su tee judio ja ka oo maa ñuu Susa, chi ni ka ndututu de kiuu uxi uni vi uxi kuun maa yoo yun, te ni ka ndatatu de kiuu xaꞌun, te ni ka saꞌa de in kiuu viko ja ni ka kusii ini de. 19Yun guaa tee judio ja ka oo ñuu kueli vi ñuu ja tu nagua ndesi, ka saꞌa de viko kiuu uxi kuun yoo Adar, ja kuu in kiuu ka kusii ini de, in kiuu viko ja ka skutaꞌu tnaꞌa de ndei.

20Te ni tee Mardoqueo naxa ni kuu, te ni tetniuu de tutu nuu ndiꞌi ñayiu judio ja ka oo ndiꞌi ñuu nuu tatnuni rey Asuero, nuu ñuu oo jika vi ñuu oo yatni, 21nuu tatnuni de ja nuu kuia nuu kuia vi kosaꞌa de viko kiuu uxi kuun vi xaꞌun yoo Adar. 22Chi kiuu yun ni ka kaku ñayiu judio nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin, te kuu in yoo tnaꞌa suchi ini ja ni ndasama jin tnoꞌo sii ini, te ja ka ndaꞌi ka kana ñayiu ni nduu in kiuu viko. Te yun guaa vi kosaꞌi in kiuu viko ja ka kusii ini, te vi koskutaꞌu tnaꞌi ndei, te suni vi koskutaꞌui ñayiu ka kundaꞌu, kaꞌan tutu yun. 23Saa te ni ka jinkondee ñayiu judio ka saꞌi viko nagua ni tatnuni Mardoqueo nuu tutu ja ni tee de yun. 24Chi Amán, seyii Hamedata, tatatnoꞌo Agag, ni okuu tee ni okaꞌan uꞌu nuu ndiꞌi ñayiu judio, te ni ndakani ini de ja xnaa de ñayiu judio, yun guaa ni skee de pur, ja kuu ni jitotnuni de nagua ja kuni de na kiuu guaa kaꞌni ña de guaa ndee xnaa ña de. 25Su nuu ni jino Ester nuu rey, te ni tee rey tnoꞌo nuu tatnuni de ja ndiꞌi tnoꞌo kueꞌe ni ndakani ini Amán ja saꞌa de jin ñayiu judio, na nanakau siki maa de, te na vi katakaa linko ña jin maa de vi seyii de in nuu yutnu. 26Te yun guaa ni ka xnani kiuu yun Purim, ja vaji nuu tnoꞌo pur. Te vi nagua yoso nuu tutu ja ni tee Mardoqueo vi nagua ni ka jini maa de jin nuu de vi naxa ni ka ndoꞌo ni ka tnaꞌa maa de. 27Te ni ka saꞌa ñayiu judio in costumbre nuu maa de vi nuu tatatnoꞌo de ja vajikuei nuu kuee ka, vi nuu ndiꞌi ñayiu ja ka kiunduu ja ka ndui ñayiu judio, ja mavisiaꞌi uu kiuu yaꞌa ja vi saꞌi viko, nagua yoso nuu tutu vi nagua kiuu ja ni ka jani ja vi kosaꞌi nuu kuia nuu kuia. 28Te na vi kondakaꞌan ni ñayiu judio kiuu yaꞌa ja vi kosaꞌi viko, te suni saa ni vi kosaꞌa ndiꞌi tatatnoꞌi, taka nuu veꞌi vi taka ñuu naꞌnu vi ñuu kueli nuu ka oi. Te mavisiaꞌa ñayiu judio kiuu Purim yaꞌa ja vi saꞌi viko, ni ma vi ndunaa ini tatatnoꞌi ja vi kosaꞌi viko yaꞌa.

29Te reina Ester, sesiꞌi Abihail, jin Mardoqueo, tee judio, ni ka tee ña tutu kuu uu jin ndiꞌi tniuu ja ka ndiso ña siki kiuu viko Purim, nagua ja na saꞌa ndakui jin tutu xtnañuꞌu. 30Te ni ka tetniuu ña tutu yun nuu ndiꞌi ñayiu judio ja ka oo nuu ndi ciento oko uja ñuu nuu tatnuni rey Asuero jin tnoꞌo ndaa vi tnoꞌo mani, 31nagua ja na vi kukanu ndaa ini kiuu Purim yun vi maa kiuu ja ni ka jani, nagua ni ka tatnuni Mardoqueo, tee judio, jin reina Ester, ja saa vi kosaꞌa maa de vi tatatnoꞌo de, te suni ni ka tee de na kiuu vi kondite ñayiu vi ja vi kotnaꞌu ini. 32Te tnoꞌo ja ni tatnuni Ester ni ka kukanu ndaa ini ja vi kosaꞌa viko Purim, te ni jinkoso ndiꞌi yaꞌa nuu in liuru.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index