Search form

Ester 9:15

15Te tee judio ja ka oo ñuu Susa yun, suni ni ka ndututu de kiuu uxi kuun yoo Adar, te ni ka jaꞌni ka de uni ciento teyii, su tu ni ka keꞌe saꞌun de ja ka nevaꞌa ndiyi ni ka jiꞌi yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index