Search form

Éxodo 1:21

21Te ja siun ni ka oyuꞌu niꞌnu ñaꞌa tatna yun ia Dios, te ni chindee ni chituu ña ya, te ni ka kaya kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu veꞌe ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index