Search form

Éxodo 10

Ni tetniuu ia Dios kueꞌe tika langosta

1Te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kuaꞌan te kaꞌan ron nuu Faraón, chi maa rin ni saꞌa ndee ini de jin tee ka netniuu jin de, nagua ja xneꞌe rin nuu de taka tniuu naꞌnu yaꞌa. 2Te nagua ja suni kuu ndakani ron nuu seꞌe ron vi nuu señani ron naxa ni saꞌa xeen rin jin ñayiu Egipto vi ndiꞌi tniuu naꞌnu ja ni saꞌa rin neꞌui. Nagua ja saa te vi kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa ya.

3Yun te ni jaꞌankuei Moisés vi Aarón nuu Faraón, te ka jiñaꞌa de:

―Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios ñayiu hebreo: “¿Nasaa ka kiuu te saa nuu soꞌo ron nuu rin? Kuandetu na kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin, nagua ja na vi chiñuꞌu ñai jin rin. 4Chi nuu ja vi saa ni jasi niꞌnu ron ja kiꞌinkuei, te xtnee saꞌa rin ja kikuei tika langosta siki ñuu ron. 5Te vii vi chitu nii ti nuu ñuu yaꞌa ja vi ma kondijin ka nuu ñuꞌu, te vi kaa ndiꞌi ti joo ka yuku kuii ja ni xndendoo ñiñi, te suni vi kaa ti ndiꞌi yutnu ja ka oo yuku. 6Te vi chitu nii ti ini veꞌe ron vi ini veꞌe ndiꞌi tee ka netniuu jin ron vi ini veꞌe ndiꞌi ñayiu Egipto. Te kuaꞌa ndevaꞌa ti vi kokuu ja vini tu ni ka jini ndi tata ron ti, te ni ndi tata jaꞌnu ron, guaa ndee nuu ni jinkoo ñuu yaꞌa ndee kiuu vitna”, kachi ya ―ka jiñaꞌa de.

Te vi nani ni ndiꞌi ni ka kaꞌan de, te ni ndekuei de nuu Faraón kuaꞌankuei de. 7Yun te ka jiñaꞌa tee ka netniuu jin Faraón:

―¿Nasaa ka kiuu guaa vi kochiꞌi tee yaꞌa ñuꞌu ja vi koo? Kuandetu ni, vi tata rey, na kiꞌinkuei maa ñayiu yun vi chiñuꞌi Jitoꞌo Dios mai, chi ¿a vi kuini ka ja kuni ni, vi rey, ja ñuo Egipto ja ni naa ndiꞌi ja oo nui? ―ka jiñaꞌa de.

8Yun te ni kana tuku ña Faraón jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Kuaꞌankuei ni vi chiñuꞌu ni Jitoꞌo Dios ni. Su kaꞌan ni jin na ndee ñayiu guaa kiꞌinkuei jin ni ―jiñaꞌa de.

9Te jiñaꞌa Moisés:

―Kiꞌinkuei san jin suchi kueli san vi tee nijaꞌnu san, vi seyii san vi sesiꞌi san. Kiꞌinkuei san jin ndikachi san vi isndiki san, chi in viko kaꞌnu vi saꞌa san nuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa de.

10Te jiñaꞌa Faraón:

―Jitoꞌo na koo jin maa ni nuu saa. Su nuu ja na kuandetu san ja kiꞌinkuei ni jin suchi kueli ni, te ja jinkonaꞌa kaji ja ka ndakani kueꞌe ini ni. 11Su masu saa kokuu. Kuaꞌankuei maa ni ni teyii naꞌnu, te vi soko ni nuu Jitoꞌo, chi yun kuu ja ka jikan ni ―jiñaꞌa de.

Te ni tatnuni Faraón ja ka keneꞌe ndaꞌa ña jin Moisés vi Aarón kuaꞌankuei de. 12Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Skaa ndaꞌa ron ichi siki ñuꞌu Egipto nagua ja na kikuei tika langosta, te na vi kaa ti ndiꞌi yuku kuii oo Egipto, na vi kaa ti ndiꞌi ja ni xndendoo ñiñi ―jiñaꞌa ya.

13Te ni skata Moisés yutnu tuu de ichi siki ñuu Egipto, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni junkiꞌi in tachi vaji ichi nuu kana nikandii siki ñuu. Yun te ninduu ninduu ni yiꞌi kiuu yun vi niñu niñu. Te nuu ni tuu inka kiuu, te tachi ja ni yiꞌi ichi nuu kana nikandii yun ndiso ña jin tika langosta. 14Te ni ka chitu tika langosta yun nii ñuu Egipto, te ni ka jitenuu ti nii nuu ñuꞌu ñuu Egipto, te kuaꞌa ndevaꞌa ndetnuni ti kuu ja vini tu na ama oo kuaꞌa ndevaꞌa ti, te ni ma koo kuaꞌa ka ti nuu kuee ka. 15Te ni ka chitu ti nii ñuu yun ja vi ni ka chisaꞌu ti nii nuu ñuꞌu. Te ni ka jaa ti ndiꞌi yuku ja oo nuu ñuꞌu vi ndiꞌi ndiaꞌa ja kuun nuu yutnu ja ni xndoo ñiñi. Te ni tu ni kendoo ka ni in jakuii nuu yutnu, te ni nuu ñuꞌu nii ñuu Egipto.

16Yun te ñama kuiti ni kana ña Faraón jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Ni saꞌa san yika kuechi nuu Jitoꞌo Dios ni vi nuu maa ni. 17Su jikantaꞌu san nuu ni invaa ni ka jichi vitna, ja vi kuakaꞌnu ini ni yika kuechi san, te vi ndakuatu ni ja jaꞌa san nuu Jitoꞌo Dios ni, nagua ja visi ja na xtajioo ya kiti kuu kueꞌe xeen ndevaꞌa ja jaꞌni nuu ñuu san ―jiñaꞌa de.

18Te vi nani ni ndekuei kunu Moisés nuu Faraón, te ni ndakuatu de nuu Jitoꞌo ja jaꞌa Faraón. 19Yun te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni junkiꞌi in tachi niꞌi ndevaꞌa ja vaji ichi nuu makee nikandii, te ni jiso ña jin tika langosta yun, te ni tnaa ña nuu ndute mar kuaꞌa. Te tu ni kendoo ni invaa ka tika langosta nii nuu ñuu Egipto. 20Su maa Jitoꞌo ni saꞌa ndee ini anu Faraón, te tu ni jandetu de ja ndekuei ñayiu Israel kiꞌinkuei.

Ni saꞌa ia Dios ja ni kunee ñuu Egipto

21Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kaneꞌe ndaꞌa ron ichi andivi, nagua ja na koo ñunee nii Egipto vi na tnoꞌo ni jate tnuu janee ja vi kuu keꞌe in ñayiu ―jiñaꞌa ya.

22Te ni kaneꞌe Moisés ndaꞌa de ichi andivi, te ni kunee vi na tnoꞌo ni jate tnuu nii ñuu Egipto nuu uni kiuu. 23Te ni in ñayiu ña ni kuu ka vi kuni tnaꞌa kuikin, te ni in ñayiu ña ni kuu ka ja ndakoi nuu ka oi yun nuu uni kiuu. Su ndia ñayiu Israel, chi yeꞌe veꞌe nuu ka oi.

24Yun te ni kana ña Faraón jin Moisés, te jiñaꞌa de:

―Kuaꞌankuei ni te vi chiñuꞌu ni Jitoꞌo, te suni kuaꞌankuei ni jin seꞌe ni, su maintnoꞌo ni ndikachi ni vi isndiki ni, guaa vi kendoo ti yaꞌa ―jiñaꞌa de.

25Su jiñaꞌa Moisés:

―Maa ni chi suni taa ni kiti vi soko san vi kiti vi teñuꞌu san nuu Jitoꞌo Dios san ja vi chiñuꞌu san ya. 26Te suni kiꞌinkuei san jin kiti san, te ni invaa xiin tnii ti ma vi kendoo, chi neꞌu maa ti vi kaji san kiti vi soko san nuu Jitoꞌo Dios san. Te ja vitna chi tu ka jini san na kiti vi jiniuꞌu san ja vi soko san nuu Jitoꞌo san, guaa ndee na kentakuei san ndee yun ―jiñaꞌa de.

27Su maa Jitoꞌo ni saꞌa ndee ini anu Faraón, te tu ni jandetu de ja kiꞌinkuei ñayiu Israel. 28Te jiñaꞌa Faraón nuu Moisés:

―Ndee ni te kuaꞌan ni te koto guaꞌa ni maa ni ja ma kuni uun ka ña ni jin san, chi nani kuu kiuu ja kuni ña ni jin san, te kuu ni ―jiñaꞌa de.

29Te jiñaꞌa Moisés:

―Vatuka kaꞌan ni, chi ma kuni uun ka ña san jin ni ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index