Search form

Éxodo 10:11

11Su masu saa kokuu. Kuaꞌankuei maa ni ni teyii naꞌnu, te vi soko ni nuu Jitoꞌo, chi yun kuu ja ka jikan ni ―jiñaꞌa de.

Te ni tatnuni Faraón ja ka keneꞌe ndaꞌa ña jin Moisés vi Aarón kuaꞌankuei de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index