Search form

Éxodo 10:18

18Te vi nani ni ndekuei kunu Moisés nuu Faraón, te ni ndakuatu de nuu Jitoꞌo ja jaꞌa Faraón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index