Search form

Éxodo 10:2

2Te nagua ja suni kuu ndakani ron nuu seꞌe ron vi nuu señani ron naxa ni saꞌa xeen rin jin ñayiu Egipto vi ndiꞌi tniuu naꞌnu ja ni saꞌa rin neꞌui. Nagua ja saa te vi kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index