Search form

Éxodo 10:23

23Te ni in ñayiu ña ni kuu ka vi kuni tnaꞌa kuikin, te ni in ñayiu ña ni kuu ka ja ndakoi nuu ka oi yun nuu uni kiuu. Su ndia ñayiu Israel, chi yeꞌe veꞌe nuu ka oi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index