Search form

Éxodo 10:7

7Yun te ka jiñaꞌa tee ka netniuu jin Faraón:

―¿Nasaa ka kiuu guaa vi kochiꞌi tee yaꞌa ñuꞌu ja vi koo? Kuandetu ni, vi tata rey, na kiꞌinkuei maa ñayiu yun vi chiñuꞌi Jitoꞌo Dios mai, chi ¿a vi kuini ka ja kuni ni, vi rey, ja ñuo Egipto ja ni naa ndiꞌi ja oo nui? ―ka jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index