Search form

Éxodo 10:8

8Yun te ni kana tuku ña Faraón jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Kuaꞌankuei ni vi chiñuꞌu ni Jitoꞌo Dios ni. Su kaꞌan ni jin na ndee ñayiu guaa kiꞌinkuei jin ni ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index