Search form

Éxodo 11

Kaxtnoꞌo Moisés ja vi kuu ndiꞌi seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Egipto

1Te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Tetniuu ka rin invaa ka jakueꞌe siki Faraón vi siki ñuu Egipto. Te yatai yun, te siaa ña de ja kiꞌinkuei ron, te masu nani ja siaa ña de, chi vi keneꞌe ndaꞌa ña de jin ndiꞌi ron ja kiꞌinkuei ron. 2Su vitna te kaꞌan jin ñayiu Israel ja in in teyii vi ñasiꞌi na vi kakain nuu ñayiu ka oo yatni jin ndatniuu kuu oro vi plata ―jiñaꞌa ya.

3Te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni ka kaꞌan vii ka kaꞌan vaꞌa ña ñayiu Egipto jin ñayiu Israel. Te suni saa tee ka netniuu jin Faraón vi ndiꞌi ñayiu ñuu Egipto ni ka onee yiñuꞌu ndevaꞌa de nuu Moisés.

4Te jiñaꞌa Moisés nuu Faraón:

―Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo: “Sau ñuu jakuaa, te yaꞌa rin nii ñuu Egipto. 5Te vi kuu ndiꞌi seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Egipto, ndee seꞌe xtnañuꞌu maa Faraón ja vitna nukoo de nuu tatnuni de, te ndee seꞌe xtnañuꞌu ñaꞌa jinokuechi ja satniuu nuu molinu, te suni vi kuu ndiꞌi seꞌe xtnañuꞌu kiti. 6Te vi nii ñuu Egipto vi ndaꞌi vi kana ñayiu, ja vini tu na ama ka saꞌa ndaꞌui, te ni ma koo saꞌun ka tnoꞌo suchi ini yun nuu kuee ka. 7Su ndia ja ndiꞌi ñayiu Israel, chi vini in tiꞌina ma vi jiaꞌan ndee ña ti jin, te ni jin kiti ka nevaꞌi. Saa te vi kuni ron ja Jitoꞌo, chi saꞌa siin ya ñayiu Egipto jin ñayiu Israel”, kachi ya. 8Saa te jakuei ndiꞌi tee ka netniuu jin ni, te vi jinkuiin jiti de nuu san, te vi kakantaꞌu de: “Kuaꞌankuei maa ni jin ndiꞌi ñayiu ñuu ni ja ka ndikin ña jin ni”, vi kachi de. Te nuu na kuu siun, te kekuei san kiꞌinkuei san ―jiñaꞌa de.

Te vi kiti xeen ini Moisés, te ni ndee de nuu Faraón kuaꞌan de. 9Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Ma konini Faraón tnoꞌo ka kaꞌan ron, su saa nagua ja saꞌa kuaꞌa ka rin tniuu naꞌnu nuu ñuu Egipto ―jiñaꞌa ya.

10Te visi ni ka saꞌa Moisés vi Aarón ndiꞌi tniuu naꞌnu yaꞌa jin nuu Faraón, su maa Jitoꞌo ni saꞌa ndee ini anu Faraón, te tu ni jandetu de ja ndekuei ñayiu Israel ñuu de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index