Search form

Éxodo 12:28

28Te kuanoꞌokuei de, te ni ka saꞌa de ndiꞌi nagua ni tatnuni maa Jitoꞌo nuu Moisés vi nuu Aarón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index