Search form

Éxodo 12:29

Ni ka jiꞌi seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Egipto

29Yun te nuu sau ñuu jakuaa, te ni jaꞌni Jitoꞌo ndiꞌi seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Egipto, ndee seꞌe xtnañuꞌu Faraón ja nukoo de nuu mesa ja tatnuni de vi ndee seꞌe xtnañuꞌu tee yiꞌi vekaa vi suni ndiꞌi seꞌe xtnañuꞌu kiti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index