Search form

Éxodo 12:46

46Te vi kaa ron kuñu ti maa ni ini veꞌe, te ma vi keneꞌe ron ni invaa pedasu kuñu ti yeꞌe, te ni ma vi kaꞌnu ron yiki ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index