Search form

Éxodo 13:5

5Te maa yoo yaꞌa vi kosaꞌa ni viko nuu na nusiaꞌa ña Jitoꞌo nuu ñuꞌu ñuu ñayiu cananeo vi ñayiu heteo vi ñayiu amorreo vi ñayiu heveo vi ñayiu jebuseo, ñuꞌu nuu ni kee yuꞌu ya nuu ndi nijaꞌnu ni ja taa ya nuu ni, ñuꞌu nuu kee kuaꞌa ja vi kaa vi koꞌo ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index