Search form

Éxodo 13:6

6Te uja kiuu vi kokaa ni xtaa vixin ja tu na levadura yiꞌi, te kiuu kuu uja yun vi saꞌa ni viko ja ka chiñuꞌu ni Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index