Search form

Éxodo 14

Ni sondikin ña Faraón jin ñayiu Israel

1Yun te ni kaꞌan Jitoꞌo nuu Moisés, te jiñaꞌa ya:

2―Kuñaꞌa nuu ñayiu Israel ja na vi kuikoi, te na vi jindoi yatni Pi-hahirot, maꞌñu Migdol jin ndute mar, ichi kuaꞌan Baal-zefón. Te nuu jinokuei yun, te na vi koi yatni yuꞌu ndute mar yun. 3Chi saa te kokaꞌan Faraón ja tu ka jini ñayiu Israel na ichi kiꞌinkuei, te ni jasi ña ñuꞌu teꞌa jin. 4Te saꞌa ndee rin ini anu Faraón, te sondikin ña de jin ron, saa te vi kaꞌan ñayiu ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu rin jin maꞌñu sagua Faraón vi ndiꞌi soldado de, nagua ja saa te vi kuni ñayiu Egipto ja maa rin kuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa ya.

Te ni ka saꞌa ñayiu Israel nagua ni kaꞌan ya.

5Yun te ni ka kaxtnoꞌo nuu rey Faraón ja ni ka jino yuꞌu ñayiu Israel kuaꞌankuei, te ni ka ndasama ini Faraón jin tee ka netniuu jin de siki ñayiu Israel, te ni ka kachi de:

―¿Nau ja siaꞌa kaa ja ni ka saꞌo ioo ni ka jandetuo ja kuaꞌankuei ñayiu Israel, te ma vi kunukuechi kai nuo? ―ka kachi de.

6Te ni tatnuni Faraón ja ni ka savaꞌa carreta de, te ni jaka de ñayiu ñuu de ja ka oi ja vi kaxin tnaꞌi. 7Te suni ni jaka de iñu ciento carreta ja ni kaji maa de vi ndiꞌi carreta ja ka oo Egipto, te in in nuu carreta yun kuaꞌankuei in in capitán. 8Te ni saꞌa ndee Jitoꞌo ini anu Faraón, rey Egipto, te ni sondikin de ñayiu Israel, visi ni ndekuei ñayiu Israel ñuu yun jin jakaꞌnu maa ia Dios.

9Te ni ka sondikin ña ñayiu Egipto jin ndiꞌi kuai vi carreta Faraón, vi tee ka yoso kuai vi ndiꞌi soldado de, te ni ka jintnaꞌa ña de nuu ka oo ñayiu Israel yatni yuꞌu ndute mar xiin Pi-hahirot, ichi nuu kuaꞌan Baal-zefón. 10Te nuu mavikuyatni Faraón, te ni ka jini ña ñayiu Israel ja kuaꞌankuei ñayiu Egipto ka sondikin ña jin, te ni ka yuꞌu ndevaꞌi, te ni ka kana jai nuu Jitoꞌo. 11Yun te ka jiñaꞌi nuu Moisés:

―¿A tu na yau ñaña oo Egipto, axi nau ja ni ndeneꞌe ña ni yun ja na vi kuu san nuu ñuꞌu teꞌa yaꞌa? ¿Nau ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni ja ni ndeneꞌe ña ni Egipto? 12Te ¿a masu yun kuu ja ni ka okaꞌan san Egipto nuu ni ka okachi san: “Ma kiunduu ni nuu tniuu ka saꞌa san. Na vi kunukuechi maa san nuu ñayiu Egipto, chi guaꞌa ka kuu ja vi kunukuechi san nuu ñayiu Egipto, masu ja vi kuu san nuu ñuꞌu teꞌa yaꞌa”? ―ka jiñaꞌi.

13Su jiñaꞌa Moisés nuu ñayiu ñuu yun:

―Ma vi koyuꞌu ni. Vi koyutnu ni, te vi kondiaꞌa ni naxa skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin ni vitna, chi ma vi ndakuni saꞌun ka ni ñayiu Egipto ja ka ndiaꞌa ni vitna. 14Te ma vi kondiꞌni ni, chi maa Jitoꞌo kaxin tnaꞌa ya ja jaꞌa ni ―jiñaꞌa de.

15Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―¿Nau ja kana jaa ron nuu rin? Kuñaꞌa nuu ñayiu Israel ja na vi kakai kiꞌinkuei. 16Te kaneꞌe yutnu tuu ron, te skata ndaꞌa ron ichi siki ndute mar jian, te na teꞌnde de nagua ja na vi yaꞌa ñayiu Israel nuu ñuꞌu yichi maꞌñu sagua ndute mar. 17Te saꞌa ndee rin ini anu ñayiu Egipto nagua ja na kiukuei de vi sondikin ña de jin ron, te saꞌa kaꞌnu rin maa rin jin maꞌñu sagua Faraón vi jin ndiꞌi soldado de vi carreta de vi tee ka yoso kuai de. 18Saa te vi kuni ñayiu Egipto ja maa rin kuu Jitoꞌo, nuu na saꞌa kaꞌnu rin maa rin jin maꞌñu sagua Faraón vi carreta de vi ñayiu ka yoso kuai de ―jiñaꞌa ya.

19Te vi nuu saa ni ndasama ia jinokuechi nuu Dios ja ni oyoxnoꞌo ya nuu ñayiu Israel, te ni nukuiin tandikin ya ichi yata nuu kuaꞌankuei. Te suni saa ni viko kani ja ni oyoxnoꞌo ichi nui ni ndasama, te ni nukuiin tandikin ichi yata nuu kuaꞌankuei. 20Te ni jinkoo viko kani yun maꞌñu sagua nuu ka oo ñayiu Egipto jin nuu ka oo ñayiu Israel. Te ni saꞌa viko yun ja ni oo inee nuu ka oo ñayiu Egipto, su ni oo yeꞌe nuu ka oo ñayiu Israel. Te yun guaa tu ni kuu ja vi juntnaꞌa ña ñayiu Egipto jin ñayiu Israel niñu niñu jakuaa yun.

Ni ka yaꞌa ñayiu Israel nuu ndute mar kuaꞌa

21Yun te ni skata Moisés ndaꞌa de ichi siki ndute mar, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni jinkiꞌi in tachi niꞌi ja vaji ichi nuu kana nikandii niñu niñu jakuaa yun. Te ni teꞌnde sagua ndute yun ja ni nune in ichi ja kuu ñuꞌu yichi maꞌñu sagua de. 22Yun te ni kiukuei ñayiu Israel nuu ñuꞌu yichi maꞌñu sagua ndute mar, te ni jinkituu ndute yun na kuinio in yika veꞌe ichi ndaꞌa kuaꞌa vi ichi ndaꞌa satni. 23Te suni ni kiukuei ñayiu Egipto jin ndiꞌi tee ka yoso kuai Faraón vi carreta de vi kuai de ja ni ka sondikin de ñayiu Israel ndee sagua nuu ndute mar. 24Su nuu matuu, te ni ndiaꞌa Jitoꞌo nuu kuaꞌankuei ñayiu Egipto ndee nuu ñuꞌu kani vi nuu viko kani nuu oo ya, te ni skunu nuu ini ya ñayiu Egipto. 25Te ni saꞌa ya ja ni ka tnii ndaꞌa carreta yun, te ña ni kuu ka ja kiꞌinkuei ñama de. Yun te ka kachi tee Egipto:

―Na vi kunu yuꞌo nuu ñayiu Israel, chi jaxin tnaꞌa maa Jitoꞌo jion ja jaꞌa ñayiu Israel ―ka kachi de.

Ni skaku niꞌnu ia Dios jin ñayiu Israel

26Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Skaa ndaꞌa ron ichi siki ndute mar, nagua ja na ndajiokuiin ndute yun siki ñayiu Egipto vi siki carreta de vi siki kuai de ―jiñaꞌa ya.

27Yun te ni skaa Moisés ndaꞌa de ichi siki ndute mar, te nuu ni tuu, te ni ndajiokuiin ndiꞌi ndute yun ja ni nukuꞌun de nagua ñuꞌu maa de. Te nuu ni ka nduku ñayiu Egipto ja vi kunu yuꞌu de, te ni ka junkuntnaꞌa de jin ndute mar. Saa ni kuu ja ni tnaa ña Jitoꞌo jin ñayiu Egipto sagua nuu ndute mar yun. 28Te nuu ni ndiokuiin ndute yun nagua ñuꞌu maa de, te ni chisaꞌu de carreta vi kuai vi ndiꞌi soldado Faraón ja ni kiukuei nuu ndute mar ja ni ka sondikin ña jin ñayiu Israel. Te ni invaa tee Egipto yun, tu ni kendoo de ja koteku de. 29Su ndia ñayiu Israel, chi ni ka yaꞌi nuu ñuꞌu yichi maꞌñu ndute mar, te ni jinkituu ndute yun na kuinio in yika veꞌe ichi ndaꞌa kuaꞌa vi ichi ndaꞌa satni.

30Saa ni kuu ja ni skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin ñayiu Israel kiuu yun nuu ndaꞌa ñayiu Egipto. Te ni ka jini ñayiu Israel yiki kuñu ñayiu Egipto ja ka nduei yuꞌu ndute mar yun. 31Te nuu ni ka jini ñayiu Israel jakaꞌnu ndevaꞌa Jitoꞌo ja ni saꞌa ya siki ñayiu Egipto, te ni ka yuꞌu niꞌnu ña ñayiu ñuu Israel jin Jitoꞌo, te ni ka kandija ñai jin ya vi jin Moisés, tee jinokuechi nuu ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index