Search form

Éxodo 14:25

25Te ni saꞌa ya ja ni ka tnii ndaꞌa carreta yun, te ña ni kuu ka ja kiꞌinkuei ñama de. Yun te ka kachi tee Egipto:

―Na vi kunu yuꞌo nuu ñayiu Israel, chi jaxin tnaꞌa maa Jitoꞌo jion ja jaꞌa ñayiu Israel ―ka kachi de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index