Search form

Éxodo 14:26

Ni skaku niꞌnu ia Dios jin ñayiu Israel

26Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Skaa ndaꞌa ron ichi siki ndute mar, nagua ja na ndajiokuiin ndute yun siki ñayiu Egipto vi siki carreta de vi siki kuai de ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index