Search form

Éxodo 15

Yaa ja ni ka jita Moisés

1Yun te ni ka jita Moisés jin ñayiu Israel yaa yaꞌa ja ka chiñuꞌu de Jitoꞌo, te ka jiñaꞌa de:

Vi kata maa san nuu Jitoꞌo,

chi vii ndevaꞌa ni kundee ya.

Ni tnaa ya kuai vi tee yoso ti nuu ndute mar.

2Jitoꞌo kuu ia taa jandakui san vi yaa jita san.

Maa ya kuu ia ni skaku niꞌnu ña jin san.

Maa ya kuu ia Dios san, te chiñuꞌu san ya.

Te suu ya kuu ia Dios tata san, te saꞌa kaꞌnu san ya.

3Jitoꞌo kuu ya na kuinio in tee jaxin tnaꞌa

Te Jeovaa kuu sivi ya.

4Te ni tnaa ya carreta Faraón vi soldado de nuu ndute mar.

Te ni ka ndaniꞌni xnii capitán guaꞌa ka nuu ndute mar kuaꞌa.

5Ni ka jinkisaꞌu de ndee kaꞌa ndute,

te ni ka kunjino de ndee nuu kunu ka na kuinio in kava.

6Te nuu ndaꞌa kuaꞌa ni, vi Jitoꞌo, oo jandakui ni vi jakaꞌnu ni.

Te jin ndaꞌa kuaꞌa ni, vi Jitoꞌo, te ni xnaa ni ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña.

7Te jin jakaꞌnu ndevaꞌa ni, te ni skanakau ni ñayiu ka ndakoo siki ni.

Ni tetniuu ni ja kiti ini ni, te ni ka kai na kuinio ndayoꞌo.

8Chi ni tiutachi ni, te ni ndututu ni ndute ni ndaa sukun de

na kuinio in yika veꞌe.

Te ni nduu yuu ndee kaꞌa ndute maꞌñu sagua mar.

9Te ni ka kachi tee ka kaꞌan uꞌu ña:

“Na vi kondikion guaa ndee na vi jintnaꞌo jin,

te na vi ndakaꞌndeo nagua vi kindeo

guaa ndee na vi ndenuu inio.

Te na vi keneꞌo yuchi kanio, te vi jin ndaꞌa mao na vi xnao jin”

ka kachi de.

10Su ni tiutachi ni ndute mar, te ni chisaꞌu ña de jin.

Te ni ka saꞌu de na kuinio kaa vee ndevaꞌa nuu ndute ndakui ndevaꞌa yun.

11Tu na inka ia na kuinio maa ni, vi Jitoꞌo, neꞌu chuꞌchi.

Te ni tu na in ia ii vi ia kaꞌnu na kuinio maa ni.

Chi saꞌa ni tniuu ja ioo ndevaꞌa kaa, vi tniuu ja luu ndevaꞌa kaa.

12Ni skaa ni ndaꞌa kuaꞌa ni,

te ni koko ña ñuꞌu jin ñayiu Egipto.

13Te jin jandaꞌu ini ni

ndeka ni ñayiu ñuu yaꞌa ja ni skaku niꞌnu ni.

Te jin jakaꞌnu ni ndeka ni jin ndee veꞌe ii nuu oo maa ni.

14Te nuu vi kuni soꞌo ñayiu sava ka ñuu tniuu saꞌa ni,

te vi suaꞌa vi kisi ja ka yuꞌi.

Te vi suaꞌa ka jatu ñayiu filisteo ja ka kusuchi ndevaꞌa ini.

15Te na vi saꞌu kuii ini tee ka tatnuni ñuu Edom ja ka yuꞌu de.

Te na vi niꞌi tee ka kuu nijaꞌnu ñuu Moab.

Te vi tu na anu ka ñayiu ñuu Canaán.

16Te na vi kisi ñayiu ja ka yuꞌu ndevaꞌi.

Te jin jakaꞌnu maa ni, te na vi kendoo titiꞌi na kuinio yuu,

guaa ndee na vi yaꞌa ñayiu ñuu ni, vi Jitoꞌo,

guaa ndee na vi yaꞌa ñayiu ñuu yaꞌa ja ni skaku niꞌnu maa ni.

17Maa ni kondeka jin ja kiukuei,

te juntaa ni jin ja vi koi nuu yuku maa ni,

nuu ni savaꞌa maa ni ja oo ni, vi Jitoꞌo,

nuu veꞌe ii ja ni saꞌa maa ni jin ndaꞌa ni, vi Jitoꞌo.

18Te maa Jitoꞌo tatnuni nikuii nikani,

ni kachi yaa yun.

Ni ka kusii ini María jin sava ka ñasiꞌi

19Nuu ni kiukuei kuai Faraón vi carreta de vi tee ka yoso kuai de maꞌñu ndute mar, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni ndajiokuiin ndute mar siki ndiꞌi de. Su ndia ñayiu Israel, chi ni ka yaꞌi nuu ñuꞌu yichi maꞌñu ndute mar.

20Yun te ni kee María, kuaꞌa Aarón, ñaꞌa ndakani tnoꞌo ia Dios. Nee ña in pandero, te ndiꞌi ñasiꞌi ka ndikin ña jin ña ka skaxin ña pandero vi ka kanta ña ka jita jaꞌa ña. 21Te suaꞌa jita María:

Vi kata ni nuu Jitoꞌo,

chi vii ndevaꞌa ni kundee ya.

Ni tnaa ya kuai vi tee ka yoso ti nuu ndute mar.

Ndute ugua ja ni nduu vixin de

22Yun te ni kaꞌan Moisés ja ni ndekuei ñayiu Israel mar kuaꞌa yun, te kuaꞌankuei ichi ñuꞌu teꞌa nani Shur. Te ni ka jikai uni kiuu nuu ñuꞌu teꞌa yun, te tu ni ka niꞌi saꞌuin ndute ja vi koꞌi. 23Te nuu ni jinokuei nuu nani Mara, te tu ni kuu ja vi koꞌi ndute ñuꞌu yun, chi ndute ugua kuu de. Yun guaa ni ka xnani Mara.+

24Yun te ni ka jinkondee ñayiu Israel ka kaꞌan kuechi siki Moisés, te ka jiñaꞌi:

―¿Nagua vi koꞌo san?

25Yun te ni kana jaa Moisés nuu Jitoꞌo, te ni xneꞌe Jitoꞌo in yutnu, te ni kiꞌin Moisés yutnu yun, te ni tnaa de tnu nuu ndute ugua yun, te ni nduu vixin de.

Te yun ni jito tnuni ña ya, vi yun ni jiñaꞌa ya in ley ya vi ni tatnuni ya ja vi kakai nuu ya. 26Te jiñaꞌa ya:

―Nuu ja vi konini guaꞌa ron tnoꞌo kaꞌan rin ja kuu rin Jitoꞌo Dios ron, te vi saꞌa ndaa ron nuu rin, te vi kuantnoꞌo ron tnoꞌo ja tatnuni rin, te vi tavaꞌa ron ndiꞌi nagua kaꞌan nuu ley rin, te ma tetniuu rin siki ron ni in nuu kueꞌe ja ni tetniuu rin Egipto, chi maa rin kuu Jitoꞌo, ia ndasaꞌa ña jin ron ―jiñaꞌa ya.

27Yun te ni jinokuei ñayiu Israel nuu nani Elim, nuu oo uxi uu nuu kee ndute vi ka nukuiin uni xiko uxi tnu ñuu. Te yun ni ka oi yuꞌu nuu kee ndute yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index