Search form

Éxodo 15:19

Ni ka kusii ini María jin sava ka ñasiꞌi

19Nuu ni kiukuei kuai Faraón vi carreta de vi tee ka yoso kuai de maꞌñu ndute mar, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni ndajiokuiin ndute mar siki ndiꞌi de. Su ndia ñayiu Israel, chi ni ka yaꞌi nuu ñuꞌu yichi maꞌñu ndute mar.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index